Visa allt om Hylte Jakt & Lantman AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 456 496 329 475 261 518 216 468 157 229 131 171 16 899
Övrig omsättning 808 1 054 2 935 1 140 894 337 112
Rörelseresultat (EBIT) 27 951 19 590 20 630 13 149 10 992 5 944 967
Resultat efter finansnetto 27 276 18 620 19 625 12 466 10 081 5 035 791
Årets resultat 15 835 10 496 10 822 9 689 5 804 2 709 463
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 303 29 395 19 742 8 031 10 267 10 998 10 372
Omsättningstillgångar 138 052 140 421 95 172 63 090 55 993 50 447 34 475
Tillgångar 166 355 169 816 114 914 71 121 66 260 61 445 44 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 72 459 56 624 46 128 18 869 11 976 6 172 3 463
Obeskattade reserver 25 532 18 470 13 270 7 546 4 320 1 769 198
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 480 13 800 12 980 12 588 28 361 31 764 27 627
Kortfristiga skulder 58 884 80 922 42 536 32 118 21 603 21 740 13 560
Skulder och eget kapital 166 355 169 816 114 914 71 121 66 260 61 445 44 848
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - - 916 912 570 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 897 18 480 11 892 9 870 8 536 7 848 1 282
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 8 373 6 661 4 994 3 933 3 301 2 999 450
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 0 0
Omsättning 457 304 330 529 264 453 217 608 158 123 131 508 17 011
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 63 52 38 26 24 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 246 6 336 6 882 8 326 6 551 6 246 805
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 470 476 475 569 532 551 75
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 30 882 21 301 21 738 13 798 11 747 6 560 1 067
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,55% 25,99% 20,81% 37,68% 19,87% 676,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,80% 11,54% 17,95% 18,50% 16,61% 9,68% 2,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,12% 5,95% 7,89% 6,08% 7,00% 4,53% 5,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,45% 21,03% 22,19% 19,96% 21,34% 20,91% 28,94%
Rörelsekapital/omsättning 17,34% 18,06% 20,13% 14,31% 21,87% 21,89% 123,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,53% 41,83% 49,15% 34,81% 23,16% 12,29% 8,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,99% 13,44% 29,87% 23,64% 30,48% 21,44% 29,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...