Visa allt om Hypoteket Bolån Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 19 587 16 068 6 745 990 0 0 215 3 0
Övrig omsättning 4 385 4 484 1 862 522 906 365 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -30 507 -14 894 -23 357 -13 586 -5 741 -2 089 -77 -156 0
Resultat efter finansnetto -30 553 -19 253 -24 408 -13 501 -5 744 -2 089 -77 -156 0
Årets resultat -24 342 -12 881 -19 335 -13 501 -5 744 -2 089 -77 -156 0
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 155 8 166 84 568 140 104 1 930 459 0 0 0
Omsättningstillgångar 22 796 16 215 16 424 8 606 5 799 3 116 290 276 50
Tillgångar 32 951 24 380 100 992 148 710 7 729 3 575 290 276 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 000 16 566 8 948 2 282 6 963 3 027 197 274 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 950 7 814 92 044 146 427 765 548 93 2 0
Skulder och eget kapital 32 951 24 380 100 992 148 710 7 729 3 575 290 276 50
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - 947 848 705 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 1 798 876 335 70 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 333 671 417 22 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 972 20 552 8 607 1 512 906 365 215 3 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 17 13 8 4 4 2 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 933 945 519 124 - - 108 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 686 695 768 536 612 392 46 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -28 884 -14 162 -22 999 -13 331 -5 653 -2 083 -77 -156 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,90% 138,22% 581,31% - - -100,00% 7 066,67% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -61,93% -57,13% -22,14% -8,33% - - -26,55% -56,52% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -104,19% -86,69% -331,48% -1 251,92% - - -35,81% -5 200,00% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,08% 61,14% -34,60% 100,00% - - 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 29,85% 52,28% -1 121,13% -13 921,31% - - 91,63% 9 133,33% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,56% 67,95% 8,86% 1,53% 90,09% 84,67% 67,93% 99,28% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,49% 207,51% 17,84% 5,88% 758,04% 568,61% 311,83% 13 800,00% -

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!