Visa allt om Erlands Mat&Smak AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 17 814 11 583 19 951 21 967 39 551 25 853 24 449
Övrig omsättning 4 5 18 35 9 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -372 1 118 -605 397 -976 -86 159
Resultat efter finansnetto -376 1 099 -719 284 -1 126 -147 118
Årets resultat -376 846 -678 497 -1 126 -108 53
Balansräkningar (tkr)
2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 32 377 1 123 1 285 1 849 925
Omsättningstillgångar 3 121 1 658 1 781 3 012 1 778 2 506 1 923
Tillgångar 3 121 1 690 2 157 4 135 3 063 4 354 2 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -22 946 100 302 -153 45 153
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 39
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 636 2 365 1 419 1 248 718
Kortfristiga skulder 3 142 744 422 1 468 1 797 3 061 1 938
Skulder och eget kapital 3 121 1 690 2 157 4 135 3 063 4 354 2 848
Löner & utdelning (tkr)
2020-10
2019-10
2018-10
2017-10
2016-10
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 491
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 038 334 1 393 1 798 4 945 3 090 2 082
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 278 76 499 679 1 713 1 018 759
Utdelning till aktieägare 0 592 0 0 0 0 0
Omsättning 17 818 11 588 19 969 22 002 39 560 25 853 24 449
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 4 4 5 14 13 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 969 2 896 4 988 4 393 2 825 1 989 6 112
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 219 103 473 495 476 316 833
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -372 1 118 -605 397 -515 150 323
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,79% -41,94% -9,18% -44,46% 52,98% 5,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,89% 66,15% -28,05% 9,60% -31,86% -1,93% 5,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,08% 9,65% -3,03% 1,81% -2,47% -0,32% 0,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 5,65% 18,73% 12,10% 14,00% 12,96% 16,57% 16,09%
Rörelsekapital/omsättning -0,12% 7,89% 6,81% 7,03% -0,05% -2,15% -0,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -0,70% 55,98% 4,64% 7,30% -5,00% 1,03% 6,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,33% 102,02% 405,45% 133,51% 41,68% 40,18% 51,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2014 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...