Visa allt om BVA Group AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 89 518 75 492 68 325 69 951 58 943 52 193 20 823
Övrig omsättning 23 27 95 192 163 139 128
Rörelseresultat (EBIT) 14 919 1 689 524 -1 342 3 760 1 796 315
Resultat efter finansnetto 15 076 1 534 90 -1 894 3 213 1 734 302
Årets resultat 8 895 1 144 936 6 609 481 167
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 971 1 223 2 218 20 012 23 535 23 976 118
Omsättningstillgångar 26 247 15 036 12 072 5 745 10 828 16 439 6 680
Tillgångar 27 218 16 259 14 290 25 757 34 363 40 415 6 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 363 2 168 1 674 738 1 307 698 217
Obeskattade reserver 4 240 480 480 1 650 3 580 1 180 80
Avsättningar (tkr) 1 127 262 405 715 565 271 0
Långfristiga skulder 0 100 1 077 11 920 14 160 16 528 0
Kortfristiga skulder 11 488 13 249 10 653 10 733 14 750 21 738 6 501
Skulder och eget kapital 27 218 16 259 14 290 25 757 34 363 40 415 6 797
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 2 058 1 800 1 771 858 1 139 1 136 473
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 14 329 12 261 11 397 13 258 13 758 13 203 7 671
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - -
Sociala kostnader 6 808 5 906 13 168 5 807 5 835 5 058 2 777
Utdelning till aktieägare 3 000 700 650 0 575 0 0
Omsättning 89 541 75 519 68 420 70 143 59 106 52 332 20 951
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 30 29 28 33 33 36 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 984 2 603 2 440 2 120 1 786 1 450 1 157
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 827 741 711 659 675 582 652
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 926 1 696 3 603 2 839 7 638 2 157 336
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,58% 10,49% -2,32% 18,68% 12,93% 150,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 55,69% 10,65% 3,83% -5,20% 11,00% 4,44% 4,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,93% 2,29% 0,80% -1,92% 6,41% 3,44% 1,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,24% 36,10% 100,00% 41,74% 57,22% 100,00% 65,11%
Rörelsekapital/omsättning 16,49% 2,37% 2,08% -7,13% -6,65% -10,15% 0,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,22% 15,64% 14,33% 7,86% 11,93% 4,00% 4,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 228,47% 113,49% 113,32% 53,53% 73,41% 75,62% 102,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...