Visa allt om Frantzén Productions AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettoomsättning 259 617 179 561 60 843 98 961 112 692 94 021
Övrig omsättning 1 511 7 844 5 055 4 747 3 166 1 292
Rörelseresultat (EBIT) 8 985 591 -7 869 -234 537 -10 150
Resultat efter finansnetto 7 533 -1 111 -9 692 -3 836 -1 054 -11 067
Årets resultat 7 533 -1 111 -9 692 -1 596 -913 -10 973
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 678 25 969 20 452 22 425 33 901 39 707
Omsättningstillgångar 48 829 46 916 27 698 32 494 23 931 9 516
Tillgångar 75 508 72 885 48 150 54 919 57 832 49 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 580 -9 040 -7 927 1 770 3 364 3 452
Minoritetsintressen 80 8 5 0 2 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 2 265 2 435
Långfristiga skulder 15 929 23 679 25 969 27 294 26 790 17 838
Kortfristiga skulder 61 078 58 239 30 103 25 854 25 412 25 497
Skulder och eget kapital 75 508 72 885 48 150 54 919 57 832 49 223
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
Löner till styrelse & VD 4 270 2 814 2 440 1 870 2 959 1 654
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 63 380 49 749 21 337 28 722 33 416 30 369
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - -
Sociala kostnader 25 605 19 298 8 226 11 146 12 549 11 374
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 261 128 187 405 65 898 103 708 115 858 95 313
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 162 131 62 81 101 94
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 603 1 371 981 1 222 1 116 1 000
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 583 555 523 524 488 471
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 815 3 511 -6 508 2 687 4 941 -5 713
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,58% 195,12% -38,52% -12,18% 19,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,90% 0,84% -16,34% -3,49% 0,94% -20,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,46% 0,34% -12,93% -1,94% 0,48% -10,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,14% 67,76% 68,63% 69,81% 70,97% 66,94%
Rörelsekapital/omsättning -4,72% -6,31% -3,95% 6,71% -1,31% -17,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -2,09% -12,40% -16,46% 3,22% 5,82% 7,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,23% 60,09% 63,67% 110,51% 82,82% 25,55%

Bolagets redovisning

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 27 495 18 045 9 569 8 520 13 130 6 473 6 896 6 000 2 007 2 540
Övrig omsättning 383 566 424 4 358 5 0 21 1 322 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 3 483 3 591 -1 297 1 093 872 -722 -2 050 -897 204 1 228
Resultat efter finansnetto -859 2 078 -3 844 -10 694 -1 500 -823 -2 190 -1 754 204 1 228
Årets resultat 6 020 2 078 -2 644 -8 719 -2 815 -6 658 -5 040 -7 267 159 904
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 897 31 712 26 892 27 650 22 625 27 596 30 358 13 017 14 249 71
Omsättningstillgångar 10 425 8 008 10 415 12 737 12 908 826 1 807 13 080 12 730 1 623
Tillgångar 44 322 39 720 37 306 40 388 35 532 28 421 32 164 26 097 26 979 1 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 362 7 342 5 264 7 907 16 626 19 853 26 510 19 051 26 317 954
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 078 22 112 23 102 23 102 13 112 4 939 2 677 1 912 0 0
Kortfristiga skulder 15 882 10 266 8 941 9 378 5 794 3 629 2 976 5 134 661 740
Skulder och eget kapital 44 322 39 720 37 306 40 388 35 532 28 421 32 164 26 097 26 979 1 694
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 4 270 2 814 2 440 1 870 2 959 1 654 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 977 1 886 2 412 1 941 1 587 1 754 - 4 243 827 672
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 360 2 033 2 035 1 688 1 884 1 526 0 1 670 260 212
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 412 0 0 0 900
Omsättning 27 878 18 611 9 993 12 878 13 135 6 473 6 917 7 322 2 007 2 540
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 5 7 6 5 5 8 6 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 928 3 609 1 367 1 420 2 626 1 295 862 1 000 2 007 2 540
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 572 1 376 1 002 939 1 302 1 014 776 1 000 1 136 911
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 494 3 591 -1 291 1 104 883 -711 -2 039 -892 204 1 228
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 52,37% 88,58% 12,31% -35,11% 102,84% -6,13% 14,93% 198,95% -20,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,09% 9,09% -6,01% -23,38% -2,56% -2,54% -6,37% -6,31% 0,76% 72,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,76% 20,01% -23,42% -110,85% -6,92% -11,15% -29,73% -27,47% 10,16% 48,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,68% 92,04% 100,00% 100,00% 99,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -19,85% -12,51% 15,40% 39,42% 54,18% -43,30% -16,95% 132,43% 601,35% 34,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,15% 18,48% 14,11% 19,58% 46,79% 69,85% 82,42% 73,00% 97,55% 56,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,23% 64,61% 101,11% 135,82% 222,78% 22,76% 60,72% 254,77% 1 925,87% 219,32%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!