Visa allt om AO Assistans AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 37 791 33 507 35 932 32 714 29 373 22 563 19 619 12 752 17 450
Övrig omsättning 460 980 525 610 788 662 499 183 11
Rörelseresultat (EBIT) 6 378 4 707 4 260 3 005 3 439 3 221 1 763 278 815
Resultat efter finansnetto 6 175 4 771 4 178 3 001 3 433 3 230 1 759 286 807
Årets resultat 5 064 3 759 3 258 2 332 3 116 1 995 1 018 192 623
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 864 1 049 985 4 15 26 597 104 143
Omsättningstillgångar 10 616 10 039 9 437 9 588 9 774 9 306 5 454 4 283 3 750
Tillgångar 12 479 11 087 10 422 9 592 9 789 9 332 6 052 4 387 3 893
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 942 4 628 3 369 2 511 3 180 2 064 1 069 715 673
Obeskattade reserver 860 1 126 1 126 1 126 1 126 1 695 1 031 585 585
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 49 103 130 217
Kortfristiga skulder 5 677 5 334 5 927 5 954 5 484 5 524 3 849 2 958 2 419
Skulder och eget kapital 12 479 11 087 10 422 9 592 9 789 9 332 6 052 4 387 3 893
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - - 12 426 8 555 11 258
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 0 - 4 898 3 355 3 523
Utdelning till aktieägare 4 000 3 750 2 500 2 000 3 000 2 850 150 664 150
Omsättning 38 251 34 487 36 457 33 324 30 161 23 225 20 118 12 935 17 461
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 56 54 58 55 52 39 39 27 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 675 621 620 595 565 579 503 472 499
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 528 530 520 490 483 448 443 425
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 378 4 707 4 264 3 016 3 450 3 259 1 810 317 867
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,79% -6,75% 9,84% 11,37% 30,18% 15,01% 53,85% -26,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 51,12% 43,03% 40,88% 31,33% 35,14% 34,63% 29,18% 6,61% 21,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,88% 14,24% 11,86% 9,19% 11,71% 14,32% 9,00% 2,27% 4,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,07% 14,04% 9,77% 11,11% 14,61% 16,76% 8,18% 10,39% 7,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,99% 49,66% 40,75% 35,33% 41,46% 36,28% 30,95% 26,70% 28,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,00% 188,21% 159,22% 161,03% 178,23% 168,46% 140,66% 143,91% 153,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!