Visa allt om MHS Blick AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-11 2021-11 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11 2014-11 2013-11
Nettoomsättning 1 731 5 399 5 083 2 591 1 687 1 025 1 085 1 170 701 721
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 031 2 080 2 167 723 295 13 136 318 67 72
Resultat efter finansnetto 1 031 2 080 2 167 723 295 13 136 318 65 72
Årets resultat 819 1 632 1 700 563 230 10 106 248 50 53
Balansräkningar (tkr)
2022-11 2021-11 2020-11 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11 2014-11 2013-11
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 602 3 986 2 866 1 386 619 504 664 690 254 256
Tillgångar 2 962 3 986 2 866 1 386 619 504 664 690 254 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 530 2 531 1 750 1 001 438 358 348 401 153 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
Kortfristiga skulder 433 1 455 1 116 385 181 145 316 289 101 83
Skulder och eget kapital 2 962 3 986 2 866 1 386 619 504 664 690 254 256
Löner & utdelning (tkr)
2022-11
2021-11
2020-11
2019-11
2018-11
2017-11
2016-11
2015-11
2014-11
2013-11
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 437 420 207 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 126 125 63 68
Utdelning till aktieägare 0 0 851 200 0 0 0 159 0 0
Omsättning 1 731 5 399 5 083 2 591 1 687 1 025 1 085 1 170 701 721
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 731 2 700 2 542 1 296 844 513 543 585 701 721
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 1 177 1 061 653 440 324 282 273 270 286
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 031 2 080 2 167 723 295 13 136 318 67 72
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -67,94% 6,22% 96,18% 53,59% 64,59% -5,53% -7,26% 66,90% -2,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,81% 52,18% 75,61% 52,16% 47,66% 2,58% 20,48% 46,09% 26,38% 28,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 59,56% 38,53% 42,63% 27,90% 17,49% 1,27% 12,53% 27,18% 9,56% 9,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,76% 96,61% 99,15% 98,42% 97,57% 98,05% 98,71% 98,89% 99,86% 90,29%
Rörelsekapital/omsättning 125,30% 46,88% 34,43% 38,63% 25,96% 35,02% 32,07% 34,27% 21,83% 23,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,42% 63,50% 61,06% 72,22% 70,76% 71,03% 52,41% 58,12% 60,24% 40,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 600,92% 273,95% 256,81% 360,00% 341,99% 347,59% 210,13% 238,75% 251,49% 308,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!