Visa allt om Xylem Water Solutions Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 015 834 848 194 837 258 786 486 752 770 818 624 717 015 871 382 0
Övrig omsättning 17 124 15 491 22 130 10 343 11 331 11 578 11 467 8 401 0
Rörelseresultat (EBIT) 26 715 29 428 32 180 42 325 22 960 19 438 41 923 13 958 0
Resultat efter finansnetto 25 104 28 113 32 186 42 119 22 600 19 116 41 086 12 921 0
Årets resultat 16 422 15 338 18 113 22 979 12 251 11 176 3 771 5 071 0
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 347 18 818 13 785 13 493 15 449 14 739 18 867 19 663 0
Omsättningstillgångar 369 250 298 603 313 245 281 619 245 223 248 661 212 770 241 649 50
Tillgångar 468 597 317 421 327 030 295 112 260 672 263 400 231 637 261 312 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 155 172 56 750 55 412 55 299 32 319 20 068 8 892 5 121 50
Obeskattade reserver 44 305 40 633 33 004 25 614 13 645 7 500 3 500 0 0
Avsättningar (tkr) 46 857 40 431 33 138 26 115 20 876 15 888 10 115 4 504 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 184 0
Kortfristiga skulder 222 263 179 607 205 476 188 084 193 832 219 944 209 130 251 503 0
Skulder och eget kapital 468 597 317 421 327 030 295 112 260 672 263 400 231 637 261 312 50
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 2 359 3 298 2 770 2 200 1 783 1 362 2 036 1 767 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 257 127 255 326 546 -
Löner till övriga anställda 113 821 104 657 110 054 103 334 88 928 87 594 79 260 78 726 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 1 473 1 010 760 1 336 - -
Sociala kostnader 54 175 53 984 50 106 50 904 47 801 46 289 41 029 41 137 0
Utdelning till aktieägare 0 0 14 000 18 000 0 0 0 0 0
Omsättning 1 032 958 863 685 859 388 796 829 764 101 830 202 728 482 879 783 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 190 189 190 183 166 163 141 171 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 346 4 488 4 407 4 298 4 535 5 022 5 085 5 096 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 897 857 858 855 834 830 868 711 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 715 31 994 32 180 47 263 27 579 25 666 45 355 20 555 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,76% 1,31% 6,46% 4,48% -8,04% 14,17% -17,72% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,72% 9,29% 9,90% 14,34% 8,83% 7,40% 18,11% 5,35% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,64% 3,48% 3,87% 5,38% 3,06% 2,38% 5,85% 1,60% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,04% 13,73% 13,36% 16,50% 15,16% 14,22% 19,88% 19,29% -
Rörelsekapital/omsättning 14,47% 14,03% 12,87% 11,89% 6,83% 3,51% 0,51% -1,13% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,49% 27,86% 24,82% 25,51% 16,48% 9,84% 5,02% 1,96% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,08% 157,07% 145,69% 142,36% 119,48% 105,96% 93,17% 87,24% -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 3 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!