Visa allt om KSD Trading AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 2 937 4 426 7 934 22 925 24 484 22 205 19 033 17 974 18 354 5 628
Övrig omsättning 16 6 259 33 24 66 135 130 19 8
Rörelseresultat (EBIT) -532 -1 542 -329 525 1 124 151 374 473 1 050 876
Resultat efter finansnetto -864 -1 561 -331 519 1 106 128 366 461 1 047 876
Årets resultat -864 -962 5 364 617 63 159 342 600 505
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 395 35 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 137 1 245 3 337 5 098 5 134 3 965 4 535 4 221 4 591 2 064
Tillgångar 147 1 640 3 372 5 098 5 134 3 965 4 535 4 221 4 591 2 064
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -635 230 1 191 1 186 1 123 506 443 984 1 002 642
Obeskattade reserver 0 0 599 958 951 683 683 559 559 290
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 327 896 0 0 0 250 868 0 0 0
Kortfristiga skulder 454 514 1 582 2 953 3 061 2 526 2 541 2 678 3 030 1 132
Skulder och eget kapital 147 1 640 3 372 5 098 5 134 3 965 4 535 4 221 4 591 2 064
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 901 716 48
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 376 282 15
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 0 0 0 360 240
Omsättning 2 953 4 432 8 193 22 958 24 508 22 271 19 168 18 104 18 373 5 636
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 469 2 213 3 967 11 463 12 242 11 103 9 517 8 987 18 354 5 628
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 436 593 788 1 034 936 942 845 654 1 009 70
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -532 -1 542 -329 525 1 124 151 473 473 1 092 876
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,64% -44,21% -65,39% -6,37% 10,26% 16,67% 5,89% -2,07% 226,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -361,90% -94,02% -9,76% 10,30% 21,89% 3,81% 8,27% 11,21% 22,87% 42,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -18,11% -34,84% -4,15% 2,29% 4,59% 0,68% 1,97% 2,63% 5,72% 15,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,47% 13,19% 25,70% 21,80% 20,73% 17,74% 17,34% 16,55% 16,85% 27,91%
Rörelsekapital/omsättning -10,79% 16,52% 22,12% 9,36% 8,47% 6,48% 10,48% 8,58% 8,50% 16,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -431,97% 14,02% 49,18% 37,92% 36,32% 26,20% 21,52% 33,64% 31,32% 42,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,97% 226,85% 190,14% 165,59% 157,27% 146,16% 167,73% 149,03% 143,14% 133,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!