Visa allt om Cullbrands Bygg AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 9 582 7 393 6 385 5 006 5 140 4 780 3 618 3 091 2 016
Övrig omsättning 35 24 101 27 22 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 482 -170 191 -297 210 154 257 137 184
Resultat efter finansnetto 482 -170 187 -301 210 153 255 136 180
Årets resultat 319 -170 147 -31 121 62 146 70 92
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 808 876 678 538 461 143 51 68 19
Omsättningstillgångar 1 258 741 731 823 1 052 1 094 1 025 726 605
Tillgångar 2 066 1 617 1 409 1 360 1 513 1 237 1 077 794 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 57 227 80 211 190 278 182 142
Obeskattade reserver 116 0 0 0 270 220 159 94 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 299 334 266 334 300 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 275 1 226 916 947 733 827 640 518 431
Skulder och eget kapital 2 066 1 617 1 409 1 360 1 513 1 237 1 077 794 623
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 1 509 1 345 1 260 746
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - 532 348 296 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 150 50 0
Omsättning 9 617 7 417 6 486 5 033 5 162 4 780 3 618 3 091 2 016
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 5 5 4 4 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 597 1 232 1 277 1 001 1 285 1 195 905 1 030 1 008
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 520 475 484 471 547 517 431 523 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 574 -92 251 -244 250 182 273 148 187
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,61% 15,79% 27,55% -2,61% 7,53% 32,12% 17,05% 53,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,96% -9,83% 13,56% -21,84% 13,88% 12,45% 23,86% 17,25% 29,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,17% -2,15% 2,99% -5,93% 4,09% 3,22% 7,10% 4,43% 9,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,94% 50,07% 52,40% 55,13% 59,82% 61,05% 63,99% 69,20% 68,95%
Rörelsekapital/omsättning -0,18% -6,56% -2,90% -2,48% 6,21% 5,59% 10,64% 6,73% 8,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,58% 3,53% 16,11% 5,88% 27,87% 29,23% 37,33% 32,16% 28,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,14% 56,69% 75,11% 83,10% 141,06% 130,71% 141,25% 127,03% 131,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!