Visa allt om Sjöströms Hemservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2020 är 4 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 63 678 73 477 16 486 41 754 38 784 40 113 44 033 40 573 21 552 12 890
Övrig omsättning 2 082 954 108 678 124 17 53 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -6 809 347 2 653 5 050 1 107 2 033 -4 725 666 -2 324 -688
Resultat efter finansnetto -6 830 324 2 649 5 027 1 089 2 008 -4 742 672 -2 319 -690
Årets resultat -80 -53 2 058 4 213 1 089 2 008 -4 742 519 5 22
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 616 4 141 1 725 1 684 912 581 441 280 0 131
Omsättningstillgångar 6 765 12 113 9 461 10 731 6 209 5 607 5 001 7 419 2 635 2 604
Tillgångar 8 381 16 254 11 186 12 416 7 121 6 189 5 442 7 699 2 635 2 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 122 5 202 5 255 7 361 3 148 2 059 51 1 629 111 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 137 147 166 0 0 0 812 1 131
Kortfristiga skulder 3 259 11 052 5 794 4 908 3 807 4 129 5 391 6 070 1 713 1 497
Skulder och eget kapital 8 381 16 254 11 186 12 416 7 121 6 189 5 442 7 699 2 635 2 734
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - - - 17 484 11 518 7 539
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - - - 6 608 4 418 2 357
Utdelning till aktieägare 4 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 65 760 74 431 16 594 42 432 38 908 40 130 44 086 40 573 21 552 12 890
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 79 119 95 77 55 48 54 56 41 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 806 617 174 542 705 836 815 725 526 645
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 659 468 109 376 543 625 595 437 395 497
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 012 1 140 2 807 5 473 1 318 2 226 -4 607 699 -2 309 -673
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,34% 345,69% - 7,66% -3,31% -8,90% 8,53% 88,26% 67,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -81,24% 2,13% 23,72% 40,67% 15,55% 32,85% -86,82% 8,73% -87,82% -25,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,69% 0,47% 16,09% 12,09% 2,85% 5,07% -10,73% 1,66% -10,74% -5,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,52% 90,26% 97,68% 97,01% 95,24% 91,72% 77,06% 76,79% 75,41% 76,38%
Rörelsekapital/omsättning 5,51% 1,44% 22,24% 13,95% 6,19% 3,68% -0,89% 3,32% 4,28% 8,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,11% 32,00% 46,98% 59,29% 44,21% 33,27% 0,94% 21,16% 4,21% 3,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 207,58% 109,60% 163,29% 218,64% 163,09% 135,80% 92,77% 122,22% 153,82% 173,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!