Visa allt om Hansson Rör & Värme AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 4 285 4 484 4 347 4 401 3 690 4 887 3 979 4 303 2 519
Övrig omsättning 21 0 0 0 116 71 0 39 0
Rörelseresultat (EBIT) -30 316 316 169 -126 580 93 128 24
Resultat efter finansnetto -33 314 312 162 -134 565 68 95 4
Årets resultat 4 245 184 124 51 332 41 32 2
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 15 20 0 42 179 318 453 563
Omsättningstillgångar 778 1 102 1 051 1 133 802 1 330 761 1 001 1 044
Tillgångar 812 1 117 1 071 1 133 844 1 510 1 080 1 454 1 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 414 610 515 431 307 456 124 84 52
Obeskattade reserver 35 75 75 0 0 203 65 50 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 100 244 443 699 844
Kortfristiga skulder 362 432 481 702 437 607 447 622 711
Skulder och eget kapital 812 1 117 1 071 1 133 844 1 510 1 080 1 454 1 607
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 746 588 657 434
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 265 180 198 145
Utdelning till aktieägare 100 200 150 100 0 200 0 0 0
Omsättning 4 306 4 484 4 347 4 401 3 806 4 958 3 979 4 342 2 519
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 143 2 242 2 174 2 201 1 845 2 444 1 990 2 152 1 260
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 518 522 491 493 506 385 430 298
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -21 321 321 211 1 712 228 263 111
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,44% 3,15% -1,23% 19,27% -24,49% 22,82% -7,53% 70,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,69% 28,29% 29,51% 14,92% -14,93% 38,41% 8,61% 8,80% 1,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,70% 7,05% 7,27% 3,84% -3,41% 11,87% 2,34% 2,97% 0,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,65% 41,30% 43,32% 39,65% 39,62% 45,20% 38,95% 38,02% 41,84%
Rörelsekapital/omsättning 9,71% 14,94% 13,11% 9,79% 9,89% 14,79% 7,89% 8,81% 13,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,35% 59,85% 53,55% 38,04% 36,37% 40,68% 16,18% 8,46% 3,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,47% 172,45% 147,61% 113,53% 86,96% 161,45% 94,63% 98,39% 101,13%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!