Visa allt om Qtech Group AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 38 116 42 783 46 890 44 233 34 624 30 490 13 698 8 406
Övrig omsättning 2 190 1 350 1 248 1 873 694 1 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 323 1 980 4 774 5 633 4 414 3 727 731 -1 533
Resultat efter finansnetto 1 050 1 832 4 592 5 476 4 396 3 744 730 -1 533
Årets resultat 480 1 003 2 597 3 086 4 003 2 491 730 -1 533
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 106 15 865 15 779 15 239 14 342 66 30 41
Omsättningstillgångar 17 523 17 940 17 337 13 696 7 733 11 179 2 898 1 988
Tillgångar 33 630 33 805 33 116 28 935 22 075 11 246 2 928 2 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 838 11 358 14 656 8 059 4 972 4 038 1 547 817
Obeskattade reserver 3 704 3 271 2 749 1 502 0 757 0 0
Avsättningar (tkr) 195 152 110 66 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 924 13 980 8 336 11 322 11 081 0 0 252
Kortfristiga skulder 5 969 5 043 7 265 7 985 6 021 6 451 1 380 959
Skulder och eget kapital 33 630 33 805 33 116 28 935 22 075 11 246 2 928 2 029
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 4 966 4 394 3 556 - - 1 179 972 1 407
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 678 1 806 1 412 - - 620 420 596
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 40 306 44 133 48 138 46 106 35 318 30 491 13 698 8 406
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 11 10 6 4 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 176 3 889 4 689 7 372 8 656 10 163 6 849 2 802
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 564 497 0 585 615 712 672
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 323 2 569 4 774 5 633 4 589 3 747 742 -1 518
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,91% -8,76% 6,01% 27,75% 13,56% 122,59% 62,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,96% 6,13% 14,56% 19,67% 20,34% 33,28% 24,97% -75,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,49% 4,84% 10,28% 12,87% 12,97% 12,28% 5,34% -18,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,73% 12,55% 17,14% 16,07% 20,86% 18,46% 24,93% 19,38%
Rörelsekapital/omsättning 30,31% 30,15% 21,48% 12,91% 4,94% 15,51% 11,08% 12,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,79% 41,15% 50,73% 31,90% 22,52% 41,16% 52,83% 40,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,32% 165,71% 118,02% 110,87% 73,63% 138,88% 140,80% 136,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!