Visa allt om Taxi Poseidon AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 14 327 11 282 6 273 16 332 23 398 24 108 22 952 20 125 18 123 17 461
Övrig omsättning 1 107 1 162 3 017 1 141 1 120 1 675 1 447 1 104 1 359 1 377
Rörelseresultat (EBIT) 372 244 -249 -505 1 683 1 897 1 774 1 778 1 219 1 766
Resultat efter finansnetto -966 238 -292 -47 2 085 1 134 1 426 1 505 1 154 1 681
Årets resultat -744 536 99 651 1 894 191 499 697 735 834
Balansräkningar (tkr)
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 849 8 474 8 524 10 546 6 486 6 209 6 394 4 363 3 910 3 248
Omsättningstillgångar 4 297 3 475 3 038 2 297 4 430 5 905 5 645 4 143 4 731 3 375
Tillgångar 12 146 11 948 11 562 12 844 10 916 12 114 12 038 8 506 8 641 6 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 223 6 137 5 601 5 502 4 851 2 957 2 867 2 368 1 671 936
Obeskattade reserver 792 1 174 1 619 2 041 2 787 3 013 2 327 1 636 1 079 869
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 634 0 851 1 062 125 595 1 569 273 2 015 2 490
Kortfristiga skulder 5 498 4 637 3 491 4 239 3 153 5 549 5 276 4 230 3 877 2 329
Skulder och eget kapital 12 146 11 948 11 562 12 844 10 916 12 114 12 038 8 506 8 641 6 623
Löner & utdelning (tkr)
2023-04
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 10 812 11 737 10 714 9 731 8 371 8 162
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 4 003 4 357 4 111 3 529 2 954 2 916
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 434 12 444 9 290 17 473 24 518 25 783 24 399 21 229 19 482 18 838
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 15 15 26 31 32 31 30 29 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 843 752 418 628 755 753 740 671 625 602
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 510 402 427 486 511 483 445 393 385
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 953 807 314 131 2 718 2 860 2 171 2 534 1 669 2 424
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,99% 79,85% -61,59% -30,20% -2,95% 5,04% 14,05% 11,05% 3,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,10% 2,04% -2,15% -0,02% 19,42% 15,75% 15,97% 21,36% 14,12% 26,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,63% 2,16% -3,97% -0,01% 9,06% 7,91% 8,37% 9,03% 6,73% 10,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,69% 100,00% 100,00% 100,00% 74,79% 100,00% 100,00% 100,00% 73,78% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,38% -10,30% -7,22% -11,89% 5,46% 1,48% 1,61% -0,43% 4,71% 5,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,09% 59,03% 59,37% 55,23% 64,35% 43,81% 38,89% 42,84% 29,08% 24,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,16% 74,94% 87,02% 54,19% 140,50% 106,42% 106,99% 97,94% 122,03% 144,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!