Visa allt om Flightradar24 AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 209 479 188 396 147 864 95 372 57 462 68 334 64 311 42 988 25 908
Övrig omsättning 5 338 2 218 3 330 7 112 1 965 1 254 168 124 0
Rörelseresultat (EBIT) 137 663 117 911 95 595 58 623 20 193 34 563 34 746 19 547 9 444
Resultat efter finansnetto 139 130 118 597 95 734 58 604 20 183 34 497 34 891 19 499 9 423
Årets resultat 109 293 142 831 56 586 33 158 10 662 18 889 19 100 11 373 5 206
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 866 4 301 34 799 35 853 35 676 23 258 26 346 13 027 0
Omsättningstillgångar 254 181 267 387 159 944 100 898 44 541 52 575 29 652 13 333 13 699
Tillgångar 258 047 271 688 194 743 136 750 80 217 75 833 55 998 26 360 13 699
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 598 174 305 76 474 62 388 39 230 33 568 29 179 11 429 5 256
Obeskattade reserver 0 0 64 155 42 212 28 012 23 512 15 412 7 252 2 357
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 104 449 97 383 54 114 32 150 12 975 18 753 11 407 7 679 6 086
Skulder och eget kapital 258 047 271 688 194 743 136 750 80 217 75 833 55 998 26 360 13 699
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD 3 040 2 706 - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 104 13 328 - - - 10 468 8 279 5 641 5 936
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 747 7 017 - - - 4 213 2 728 2 202 1 951
Utdelning till aktieägare 130 000 130 000 45 000 42 500 10 000 5 000 4 000 1 350 3 000
Omsättning 214 817 190 614 151 194 102 484 59 427 69 588 64 479 43 112 25 908
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 26 25 23 23 21 17 11 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 379 7 246 5 915 4 147 2 498 3 254 3 783 3 908 4 318
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 961 916 812 784 712 720 686 729 1 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 138 136 118 432 97 672 60 464 21 779 36 149 36 332 19 547 9 444
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,19% 27,41% 55,04% 65,97% -15,91% 6,26% 49,60% 65,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 53,93% 43,67% 49,16% 42,87% 25,21% 45,58% 62,34% 74,26% 68,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 66,44% 62,97% 64,74% 61,47% 35,19% 50,59% 54,28% 45,53% 36,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,35% 84,42% 86,19% 85,25% 74,74% 83,76% 83,66% 100,00% 80,18%
Rörelsekapital/omsättning 71,48% 90,24% 71,57% 72,08% 54,93% 49,50% 28,37% 13,15% 29,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,52% 64,16% 64,97% 69,70% 76,14% 68,45% 73,57% 64,82% 51,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 243,35% 274,57% 295,57% 313,12% 343,28% 280,36% 259,95% 173,63% 225,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!