Visa allt om Dalelven Produktutveckling AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 34 453 35 088 29 868 29 721 27 747 28 403 22 686 19 673 16 150 4 748
Övrig omsättning 229 193 92 77 47 13 2 296 12 2
Rörelseresultat (EBIT) 6 496 4 349 4 906 3 876 2 485 3 478 2 021 1 693 828 -437
Resultat efter finansnetto 6 438 4 287 4 873 3 868 2 478 3 477 2 005 1 671 786 -476
Årets resultat 3 656 2 478 2 855 2 204 1 362 3 027 1 552 972 703 -476
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 080 4 715 3 968 384 333 471 915 1 129 1 063 1 038
Omsättningstillgångar 11 268 11 632 11 012 10 397 7 647 9 817 6 745 5 188 3 903 3 039
Tillgångar 28 348 16 348 14 981 10 781 7 981 10 288 7 660 6 317 4 965 4 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 583 3 228 3 550 2 694 1 490 4 228 2 801 1 649 1 077 374
Obeskattade reserver 5 467 3 967 2 867 1 667 672 0 421 421 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 819 2 333 2 438 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 478 6 820 6 126 6 420 5 819 6 060 4 438 4 247 3 888 3 704
Skulder och eget kapital 28 348 16 348 14 981 10 781 7 981 10 288 7 660 6 317 4 965 4 077
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 7 931 8 629 7 364 2 296
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 3 096 3 140 2 721 882
Utdelning till aktieägare 3 728 1 300 2 800 2 000 1 000 4 100 1 600 0 0 0
Omsättning 34 682 35 281 29 960 29 798 27 794 28 416 22 688 19 969 16 162 4 750
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 26 24 25 23 23 17 19 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 188 1 350 1 245 1 189 1 206 1 235 1 334 1 035 1 009 297
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 625 625 643 593 534 670 639 646 206
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 854 4 717 5 125 4 041 2 747 3 703 2 400 2 143 1 265 -310
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,81% 17,48% 0,49% 7,11% -2,31% 25,20% 15,32% 21,81% 240,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,03% 26,60% 32,75% 35,95% 31,14% 33,82% 26,38% 26,80% 16,68% -10,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,95% 12,39% 16,43% 13,04% 8,96% 12,25% 8,91% 8,61% 5,13% -9,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,72% 76,76% 85,84% 86,71% 81,39% 80,80% 85,35% 86,54% 86,32% 78,54%
Rörelsekapital/omsättning 13,90% 13,71% 16,36% 13,38% 6,59% 13,23% 10,17% 4,78% 0,09% -14,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,74% 38,67% 38,62% 37,05% 25,24% 41,10% 40,85% 31,30% 21,69% 9,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,94% 170,56% 179,76% 161,95% 131,41% 162,00% 151,64% 121,90% 100,39% 82,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!