Visa allt om National Electric Vehicle Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 55 242 968 477 863 873 651 850 461 146 031 68 285 40 867 12 192
Övrig omsättning 13 25 606 22 202 45 853 1 042 715 673 472 0 4 446 0
Rörelseresultat (EBIT) -2 025 -920 260 -497 650 -554 257 294 735 -265 402 -1 001 210 -610 124 -175 923
Resultat efter finansnetto -6 476 -1 461 505 -793 139 -847 130 475 896 -278 107 -1 232 785 -600 982 -120 791
Årets resultat -6 476 -1 461 505 -793 139 -847 130 475 896 -278 107 -1 232 785 -600 982 -120 791
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 976 18 793 590 3 758 505 2 877 297 3 299 384 2 155 742 2 244 560 2 079 108 1 680 868
Omsättningstillgångar 12 748 4 385 231 - 1 323 957 1 481 555 1 045 135 165 932 291 907 160 172
Tillgångar 17 724 23 178 822 - 4 201 254 4 780 939 3 200 877 2 410 492 2 371 015 1 841 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 516 21 965 652 1 798 569 2 591 708 3 435 734 2 961 990 1 570 098 1 516 945 204 209
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 11 30 455 3 104 4 182 6 228 0 0
Långfristiga skulder 0 0 26 941 283 368 0 0 0 0 1 547 399
Kortfristiga skulder 1 208 1 213 159 3 546 762 1 325 723 1 342 101 234 705 834 166 854 070 89 432
Skulder och eget kapital 17 724 23 178 822 5 372 302 4 201 254 4 780 939 3 200 877 2 410 492 2 371 015 1 841 040
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 5 4 539 4 508 6 403 7 571 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 344 356 580 353 706 377 565 305 784 182 001 - 98 197 10 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 180 169 471 164 868 167 788 137 971 81 735 - 38 795 4 427
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 68 268 574 500 065 919 504 1 893 176 819 503 68 285 45 313 12 192
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 712 660 689 585 599 372 0 220 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 0 368 694 1 493 1 420 393 - 186 452
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 804 759 943 753 709 - 623 545
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 001 -883 464 -450 041 -493 596 423 269 -64 582 -791 620 -561 954 -164 027
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,98% -49,16% -45,30% 2,73% 482,38% 113,86% 67,09% 235,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -32,59% -3,70% - -18,00% 11,28% -8,25% -41,53% -25,19% -6,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10 501,82% -353,31% -101,29% -86,54% 63,42% -180,73% -1 466,01% -1 461,25% -990,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,27% 24,61% 32,50% 33,82% 25,01% -131,12% -511,26% 19,79% 8,19%
Rörelsekapital/omsättning 20 981,82% 1 305,55% -742,21% -0,20% 16,40% 554,97% -978,60% -1 375,59% 580,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,18% 94,77% - 61,69% 71,86% 92,54% 65,14% 63,98% 11,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 053,06% 358,96% -0,71% 97,49% 108,94% 435,76% 6,38% 17,73% 179,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!