Visa allt om National Electric Vehicle Sweden AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 72 330 200 335 78 528 75 377 47 428 13 537
Övrig omsättning 6 850 15 955 633 200 - 10 530 -
Rörelseresultat (EBIT) -969 216 -949 562 -323 389 -1 003 796 -608 132 -176 503
Resultat efter finansnetto -996 262 -992 908 -335 050 -1 235 410 -598 730 -121 367
Årets resultat -996 262 -992 908 -335 050 -1 235 410 -598 730 -121 367
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 394 477 2 930 342 1 792 264 2 129 464 2 014 701 1 673 460
Omsättningstillgångar 572 753 531 335 1 388 267 171 812 297 429 147 329
Tillgångar 4 967 231 3 461 677 3 180 531 2 301 276 2 312 130 1 820 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 336 834 2 008 862 3 054 471 1 569 148 1 518 621 203 633
Minoritetsintressen 0 102 998 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 455 3 104 4 182 6 229 0 0
Långfristiga skulder 524 945 166 441 0 0 0 1 547 399
Kortfristiga skulder 3 104 996 1 180 272 121 878 725 899 793 510 69 757
Skulder och eget kapital 4 967 231 3 461 677 3 180 531 2 301 276 2 312 130 1 820 789
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 6 703 8 937 2 831 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 446 641 332 889 179 170 228 126 98 197 10 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 202 829 144 021 81 880 77 818 38 795 4 427
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 79 180 216 290 711 728 75 377 57 958 13 537
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 962 679 394 525 220 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 75 295 199 144 216 501
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 682 716 670 583 623 545
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -812 722 -755 920 -75 867 -743 567 -500 205 -144 073
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -63,90% 155,11% 4,18% 58,93% 250,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,51% -26,61% -10,09% -43,61% -25,73% -6,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 202,21% -459,80% -408,60% -1 331,45% -1 254,34% -896,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,36% 55,28% -234,78% -453,75% 30,89% 17,31%
Rörelsekapital/omsättning -3 500,96% -323,93% 1 612,66% -735,09% -1 045,97% 573,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,91% 58,03% 96,04% 68,19% 65,68% 11,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,43% 43,37% 1 120,69% 8,14% 19,78% 211,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 873 651 850 461 146 031 68 285 40 867 12 192
Övrig omsättning 45 853 1 042 715 673 472 - 4 446 -
Rörelseresultat (EBIT) -554 257 294 735 -265 402 -1 001 210 -610 124 -175 923
Resultat efter finansnetto -847 130 475 896 -278 107 -1 232 785 -600 982 -120 791
Årets resultat -847 130 475 896 -278 107 -1 232 785 -600 982 -120 791
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 877 297 3 299 384 2 155 742 2 244 560 2 079 108 1 680 868
Omsättningstillgångar 1 323 957 1 481 555 1 045 135 165 932 291 907 160 172
Tillgångar 4 201 254 4 780 939 3 200 877 2 410 492 2 371 015 1 841 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 591 708 3 435 734 2 961 990 1 570 098 1 516 945 204 209
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 455 3 104 4 182 6 228 0 0
Långfristiga skulder 283 368 0 0 0 0 1 547 399
Kortfristiga skulder 1 325 723 1 342 101 234 705 834 166 854 070 89 432
Skulder och eget kapital 4 201 254 4 780 939 3 200 877 2 410 492 2 371 015 1 841 040
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 6 403 7 571 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 377 565 305 784 182 001 - 98 197 10 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 167 788 137 971 81 735 - 38 795 4 427
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 919 504 1 893 176 819 503 68 285 45 313 12 192
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 585 599 372 0 220 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 493 1 420 393 - 186 452
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 943 753 709 - 623 545
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -493 596 423 269 -64 582 -791 620 -561 954 -164 027
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,73% 482,38% 113,86% 67,09% 235,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,00% 11,28% -8,25% -41,53% -25,19% -6,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -86,54% 63,42% -180,73% -1 466,01% -1 461,25% -990,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,82% 25,01% -131,12% -511,26% 19,79% 8,19%
Rörelsekapital/omsättning -0,20% 16,40% 554,97% -978,60% -1 375,59% 580,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,69% 71,86% 92,54% 65,14% 63,98% 11,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,49% 108,94% 435,76% 6,38% 17,73% 179,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...