Visa allt om Jengla Omsorg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 242 924 132 328 94 993 75 806 48 827 25 535 9 713 310
Övrig omsättning 0 0 6 57 29 44 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 8 395 -14 3 690 4 391 3 142 2 385 907 8
Resultat efter finansnetto 8 340 -521 2 947 4 182 3 139 2 368 905 8
Årets resultat 8 989 -98 1 445 2 331 2 430 1 350 -1 2
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 379 8 606 21 35 24 34 13 0
Omsättningstillgångar 70 880 45 664 31 845 23 836 13 097 4 658 1 798 111
Tillgångar 82 259 54 270 31 867 23 871 13 121 4 693 1 810 111
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 199 210 2 308 2 863 3 032 1 402 51 52
Obeskattade reserver 0 2 015 2 628 1 728 613 613 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 000 20 000 6 859 993 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 060 32 045 20 072 18 287 9 476 2 678 1 758 59
Skulder och eget kapital 82 259 54 270 31 867 23 871 13 121 4 693 1 810 111
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 639 - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 158 992 - - - 28 381 14 216 4 620 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0
Sociala kostnader 55 228 - - - 9 438 4 388 1 505 0
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 2 000 2 500 800 0 0
Omsättning 242 924 132 328 94 999 75 863 48 856 25 579 9 713 310
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 425 188 172 120 184 94 19 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 572 704 552 632 265 272 511 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 517 662 485 518 219 219 374 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 768 -1 3 703 4 403 3 153 2 393 909 8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 83,58% 39,30% 25,31% 55,25% 91,22% 162,90% 3 033,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,24% 0,00% 11,91% 18,47% 24,11% 50,82% 50,11% 7,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,47% 0,00% 4,00% 5,82% 6,48% 9,34% 9,34% 2,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,40% 10,29% 12,39% 7,32% 7,42% 7,75% 0,41% 16,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,18% 3,28% 13,68% 17,64% 26,75% 40,06% 2,82% 46,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,95% 142,50% 158,65% 130,34% 138,21% 173,94% 102,28% 188,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2019 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...