Visa allt om Sprend AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 1 464 1 455 1 083 987 682 917 862 742 609 561
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -330 2 129 61 330 767 699 509 476 430
Resultat efter finansnetto -330 2 129 61 331 769 701 512 482 430
Årets resultat -4 -4 75 34 194 599 546 400 477 236
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 29 0 0 0 37 6 11 16 21
Omsättningstillgångar 716 742 565 418 454 691 651 620 736 525
Tillgångar 746 771 565 418 454 729 657 631 752 546
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 344 349 353 278 244 650 596 451 527 286
Obeskattade reserver 136 136 133 100 83 1 1 1 1 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 265 286 79 41 126 77 59 180 223 128
Skulder och eget kapital 746 771 565 418 454 729 657 631 752 546
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 600 546 400 477 236
Omsättning 1 464 1 455 1 083 987 682 917 862 742 609 561
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 464 1 455 1 083 987 682 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 195 209 135 85 16 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -330 2 129 61 331 781 704 514 481 434
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,62% 34,35% 9,73% 44,72% -25,63% 6,38% 16,17% 21,84% 8,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -44,24% 0,26% 22,83% 14,59% 72,91% 105,49% 106,85% 81,30% 64,10% 78,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -22,54% 0,14% 11,91% 6,18% 48,53% 83,86% 81,44% 69,14% 79,15% 76,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 29,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,81% 31,34% 44,88% 38,20% 48,09% 66,96% 68,68% 59,30% 84,24% 70,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,33% 59,02% 80,84% 85,17% 68,00% 89,27% 90,83% 71,60% 70,18% 70,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 270,19% 259,44% 715,19% 1 019,51% 360,32% 897,40% 1 103,39% 344,44% 330,04% 410,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!