Visa allt om Zidcore AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2021 är 8 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 179 233 90 195 171 813 104 318 80 011 76 424 74 239 54 385 34 279 21 137
Övrig omsättning 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -5 634 5 758 27 968 4 920 3 301 612 3 636 3 529 1 926 564
Resultat efter finansnetto -5 877 5 615 27 968 4 793 3 139 676 3 581 3 549 1 899 564
Årets resultat -4 673 4 466 21 981 3 746 2 488 560 2 789 2 770 1 499 450
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 306 753 1 932 9 079 9 287 8 344 7 387 5 210 2 102 240
Omsättningstillgångar 47 443 69 627 63 939 27 413 17 824 13 454 18 299 14 239 8 878 4 535
Tillgångar 55 749 70 380 65 870 36 492 27 111 21 798 25 686 19 449 10 980 4 774
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 285 24 958 33 042 13 162 9 598 7 551 6 945 4 601 1 859 510
Obeskattade reserver -17 -17 -6 -42 -108 -54 -9 -11 -7 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 5 492 5 852 6 032 5 107 2 049 933 0
Kortfristiga skulder 35 481 45 439 32 834 17 880 11 768 8 269 13 642 12 810 8 195 4 247
Skulder och eget kapital 55 749 70 380 65 870 36 492 27 111 21 798 25 686 19 449 10 980 4 774
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 1 152 1 559 1 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - - - - 929 455 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 676 637 471
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 179 468 90 195 171 813 104 318 80 011 76 424 74 239 54 385 34 279 21 137
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 9 8 6 10 11 6 4 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 19 915 11 274 19 090 13 040 13 335 7 642 6 749 9 064 8 570 10 569
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 564 360 434 547 482 527 316 480 692 1 048
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 167 5 927 28 135 5 251 3 712 1 036 3 933 3 754 2 086 640
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 98,72% - 64,70% 30,38% 4,69% 2,94% 36,51% 58,65% 62,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,11% 8,21% 42,46% 13,50% 12,31% 3,59% 14,22% 18,47% 17,60% 11,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,14% 6,40% 16,28% 4,72% 4,17% 1,02% 4,92% 6,60% 5,64% 2,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,66% 22,01% 28,06% 17,77% 17,33% 18,06% 18,92% 20,25% 21,85% 19,98%
Rörelsekapital/omsättning 6,67% 26,82% 18,10% 9,14% 7,57% 6,78% 6,27% 2,63% 1,99% 1,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,36% 35,44% 50,16% 35,98% 35,09% 34,45% 27,01% 23,61% 16,88% 10,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,83% 33,16% 107,85% 89,30% 30,02% 52,22% 46,62% 65,56% 80,35% 74,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!