Visa allt om XLENT Consulting Holding AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 47 576 60 820 61 536 69 074 46 881 28 084 24 007 16 470 4 942
Övrig omsättning 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 21 551 19 728 16 594 15 874 11 337 8 614 7 498 5 473 -378
Resultat efter finansnetto 59 343 37 799 45 443 40 408 26 762 7 936 16 361 5 064 -2 578
Årets resultat 39 193 27 492 40 569 26 884 24 293 8 12 897 4 081 -2 578
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 851 18 836 3 737 4 650 5 477 771 10 465 11 492 12 402
Omsättningstillgångar 68 902 54 904 55 244 52 406 43 135 25 485 26 650 11 732 5 317
Tillgångar 83 753 73 740 58 981 57 056 48 612 26 256 37 115 23 224 17 719
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 189 35 019 41 069 27 034 25 151 58 12 948 4 132 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 13 528 12 762 12 040 12 040
Kortfristiga skulder 44 564 38 721 17 912 30 021 23 462 12 671 11 405 7 052 5 628
Skulder och eget kapital 83 753 73 740 58 981 57 056 48 612 26 256 37 115 23 224 17 719
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 131 3 686 4 608 3 730 5 005 4 368 8 100 4 722 1 299
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 279 1 859 2 486 2 002 2 482 1 790 3 935 2 356 686
Utdelning till aktieägare 39 088 34 918 40 969 26 934 25 050 0 12 898 2 578 0
Omsättning 47 607 60 820 61 536 69 074 46 881 28 084 24 007 16 470 4 942
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 7 6 5 5 5 9 5 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 515 8 689 10 256 13 815 9 376 5 617 2 667 3 294 2 471
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 910 836 1 244 1 205 1 583 1 301 1 397 1 457 1 022
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 716 20 631 17 505 16 805 11 381 8 676 7 559 5 511 -358
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,78% -1,16% -10,91% 47,34% 66,93% 16,98% 45,76% 233,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 71,36% 51,76% 77,35% 71,14% 55,52% 33,15% 46,15% 24,95% -14,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 125,62% 62,76% 74,14% 58,76% 57,57% 30,99% 71,35% 35,19% -51,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,52% 48,52% 43,71% 36,24% 45,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 51,16% 26,61% 60,67% 32,41% 41,96% 45,63% 63,50% 28,42% -6,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,79% 47,49% 69,63% 47,38% 51,74% 0,22% 34,89% 17,79% 0,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 154,61% 141,17% 300,45% 168,39% 169,60% 185,94% 233,42% 166,36% 94,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...