Visa allt om Nya Stormarknaden i Kristinehamn AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 336 302 325 611 309 860 297 783 284 780 270 699 260 827 187 509
Övrig omsättning - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 810 9 187 10 582 7 945 10 573 11 079 7 476 3 809
Resultat efter finansnetto 6 008 9 411 10 875 8 517 10 627 11 499 7 821 4 085
Årets resultat 4 707 6 679 8 432 6 649 8 178 8 922 6 066 933
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 495 5 741 5 997 5 358 4 313 4 425 3 087 649
Omsättningstillgångar 35 287 26 060 20 582 18 288 28 735 26 298 18 307 24 554
Tillgångar 40 782 31 801 26 579 23 646 33 047 30 722 21 394 25 203
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 399 6 981 8 701 6 844 9 463 9 022 6 166 1 033
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 383 24 820 17 879 16 801 23 585 21 700 15 228 24 170
Skulder och eget kapital 40 782 31 801 26 579 23 646 33 047 30 722 21 394 25 203
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 375 1 300 1 256 1 230 1 164 1 177 1 167 957
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 26 652 25 293 22 513 21 494 19 307 18 884 17 390 13 082
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 11 248 10 760 9 564 9 120 7 526 6 554 6 649 4 669
Utdelning till aktieägare 4 591 6 290 8 398 6 576 9 267 7 737 6 066 933
Omsättning 336 302 325 611 309 860 297 783 284 780 270 699 260 827 187 509
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 66 64 60 59 55 55 53 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 095 5 088 5 164 5 047 5 178 4 922 4 921 3 125
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 584 556 540 509 484 476 312
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 057 9 443 10 838 8 201 10 829 11 304 7 550 3 812
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,28% 5,08% 4,06% 4,57% 5,20% 3,78% 39,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,75% 29,59% 40,93% 36,19% 33,11% 37,45% 36,71% 16,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,79% 2,89% 3,51% 2,87% 3,84% 4,25% 3,01% 2,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,44% 14,67% 14,94% 13,99% 14,64% 14,50% 13,85% 12,82%
Rörelsekapital/omsättning -0,03% 0,38% 0,87% 0,50% 1,81% 1,70% 1,18% 0,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,24% 21,95% 32,74% 28,94% 28,63% 29,37% 28,82% 4,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,78% 76,16% 68,86% 66,34% 89,45% 85,52% 73,25% 74,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...