Visa allt om Skee Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10
Nettoomsättning 2 285 1 975 2 092 2 050 1 845 2 033 2 353 1 961 1 889 1 452
Övrig omsättning 6 289 35 13 34 29 0 1 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 372 308 201 208 383 158 -37 114 480
Resultat efter finansnetto -25 344 284 175 166 330 117 -72 70 451
Årets resultat 23 188 166 11 2 101 1 1 0 161
Balansräkningar (tkr)
2021-10 2020-10 2019-10 2018-10 2017-10 2016-10 2015-10 2014-10 2013-10 2012-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 701 2 899 1 646 1 464 1 708 2 001 2 264 2 157 1 358 1 250
Omsättningstillgångar 942 1 070 518 667 673 681 971 808 551 530
Tillgångar 3 642 3 968 2 165 2 131 2 381 2 682 3 235 2 966 1 909 1 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 604 581 393 227 216 314 213 212 211 211
Obeskattade reserver 975 1 025 920 850 690 530 333 218 295 232
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 166 1 379 293 180 540 962 1 355 1 234 650 644
Kortfristiga skulder 898 984 558 874 935 877 1 334 1 302 753 694
Skulder och eget kapital 3 642 3 968 2 165 2 131 2 381 2 682 3 235 2 966 1 909 1 780
Löner & utdelning (tkr)
2021-10
2020-10
2019-10
2018-10
2017-10
2016-10
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 376 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 324 324 324 0 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 159 160 167 175 84
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
Omsättning 2 291 2 264 2 127 2 063 1 879 2 062 2 353 1 962 1 889 1 452
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 143 988 1 046 1 025 1 845 2 033 2 353 1 961 1 889 1 452
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 288 275 290 288 536 491 487 519 567 274
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 284 748 637 514 574 791 348 264 384 594
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,70% -5,59% 2,05% 11,11% -9,25% -13,60% 19,99% 3,81% 30,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,55% 9,38% 14,23% 9,43% 8,74% 14,28% 4,88% -1,21% 5,97% 26,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,88% 18,84% 14,72% 9,80% 11,27% 18,84% 6,71% -1,84% 6,03% 33,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,30% 60,61% 62,52% 100,00% 67,59% 67,63% 58,18% 50,79% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,93% 4,35% -1,91% -10,10% -14,20% -9,64% -15,43% -25,19% -10,69% -11,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,47% 34,79% 51,30% 41,76% 31,68% 27,12% 14,61% 12,88% 22,44% 21,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,27% 76,12% 86,74% 72,54% 68,56% 73,66% 69,34% 60,22% 70,78% 73,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!