Visa allt om MacGregor Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 754 634 1 342 499 1 254 484 1 346 544 2 127 259 2 581 825 2 326 449 814 977 0
Övrig omsättning 40 382 91 886 8 913 0 7 776 33 394 25 829 0
Rörelseresultat (EBIT) -252 280 -259 845 -49 959 -157 532 20 074 -139 988 -29 936 62 991 0
Resultat efter finansnetto -251 748 -265 545 -60 144 -171 113 34 085 -121 305 -9 536 70 411 0
Årets resultat -95 908 -42 114 -51 410 -65 598 14 036 -108 014 -21 665 79 502 0
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 987 479 806 526 389 551 471 340 548 709 594 408 584 283 645 138 0
Omsättningstillgångar 941 196 1 024 042 585 023 728 406 961 680 1 059 229 1 183 625 1 033 662 50
Tillgångar 1 928 675 1 830 568 974 574 1 199 746 1 510 389 1 653 637 1 767 908 1 678 800 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 232 410 28 318 70 464 136 944 8 729 11 840 54 819 81 502 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 285 082 0 0 0
Avsättningar (tkr) 238 389 212 951 224 497 250 941 277 961 0 230 089 277 679 0
Långfristiga skulder 3 941 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 453 935 1 589 299 679 613 811 861 1 223 699 1 356 715 1 483 000 1 319 619 0
Skulder och eget kapital 1 928 675 1 830 568 974 574 1 199 746 1 510 389 1 653 637 1 767 908 1 678 800 50
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 4 062 3 000 3 000 3 134 3 079 2 961 2 438 641 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 155 444 116 559 123 284 134 687 142 757 146 139 152 994 49 411 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader 86 038 68 307 86 887 78 048 79 147 72 551 70 858 25 536 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0
Omsättning 1 795 016 1 342 590 1 255 370 1 355 457 2 127 259 2 589 601 2 359 843 840 806 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 224 205 208 227 250 307 284 294 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 833 6 549 6 031 5 932 8 509 8 410 8 192 2 772 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 096 916 1 025 951 900 722 797 257 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -152 648 -191 980 -49 475 -81 344 89 887 -73 288 34 899 79 595 0
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,70% 7,02% -6,84% -36,70% -17,61% 10,98% 185,46% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,07% -14,18% -5,11% -13,12% 2,39% -7,22% -0,51% 4,21% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,26% -19,33% -3,97% -11,69% 1,70% -4,62% -0,38% 8,68% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 4,42% 13,98% 27,77% 18,81% 19,57% 8,92% 10,08% 18,28% -
Rörelsekapital/omsättning -29,22% -42,10% -7,54% -6,20% -12,32% -11,52% -12,87% -35,09% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,05% 1,55% 7,23% 11,41% 0,58% 14,16% 3,10% 4,85% 100,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,19% 45,77% 53,00% 63,98% 48,58% 32,37% 28,81% 35,07% -

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!