Visa allt om Alberts Städservice AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 92 151 81 536 75 221 60 800 43 557 28 190 16 967 9 258 4 218 715
Övrig omsättning 133 481 116 350 295 219 234 100 7 0
Rörelseresultat (EBIT) 10 691 6 282 7 320 6 757 4 624 3 511 2 448 1 235 694 91
Resultat efter finansnetto 10 548 6 163 7 315 6 806 4 621 3 509 2 443 1 235 692 89
Årets resultat 12 501 5 078 4 469 4 643 2 657 2 058 1 429 715 398 48
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 729 1 445 39 73 110 147 55 67 74 25
Omsättningstillgångar 24 215 20 003 19 831 16 854 11 789 8 556 5 787 2 222 1 298 339
Tillgångar 24 944 21 449 19 870 16 928 11 899 8 703 5 842 2 289 1 372 364
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 224 5 423 5 354 4 885 2 892 3 035 1 977 898 496 98
Obeskattade reserver 0 5 290 5 608 3 987 3 153 1 973 1 113 513 200 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 291 809 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 428 9 927 8 908 8 056 5 854 3 694 2 752 878 676 243
Skulder och eget kapital 24 944 21 449 19 870 16 928 11 899 8 703 5 842 2 289 1 372 364
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 160 1 031 - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 530 4 845 - - - - 1 999 1 028 571 48
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 546 2 229 - - - - 735 300 186 17
Utdelning till aktieägare 12 771 0 5 009 4 000 2 650 2 800 1 000 350 313 0
Omsättning 92 284 82 017 75 337 61 150 43 852 28 409 17 201 9 358 4 225 715
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 21 21 18 14 10 8 3 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 120 3 883 3 582 3 378 3 111 2 819 2 121 3 086 4 218 238
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 352 464 449 395 417 428 349 508 830 22
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 006 6 447 7 354 6 794 4 661 3 535 2 459 1 244 697 107
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,02% 8,40% 23,72% 39,59% 54,51% 66,15% 83,27% 119,49% 489,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 42,86% 29,29% 36,84% 40,25% 38,86% 40,35% 41,90% 53,95% 50,58% 25,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,60% 7,70% 9,73% 11,21% 10,62% 12,46% 14,43% 13,34% 16,45% 12,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,12% 25,94% 29,45% 29,10% 32,12% 36,80% 39,18% 37,79% 45,71% 47,13%
Rörelsekapital/omsättning 13,88% 12,36% 14,52% 14,47% 13,63% 17,25% 17,89% 14,52% 14,75% 13,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,01% 44,52% 48,96% 47,23% 44,97% 52,56% 48,70% 56,71% 47,52% 31,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,89% 201,50% 222,62% 209,21% 201,38% 231,62% 210,28% 253,08% 192,01% 139,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!