Visa allt om Björns skog och förartjänst AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 935 1 914 1 609 1 839 1 864 1 712 2 146 1 284 734 586
Övrig omsättning 0 73 196 24 0 43 16 0 0 17
Rörelseresultat (EBIT) 441 463 97 172 55 -274 212 150 -37 60
Resultat efter finansnetto 371 420 59 131 -27 -301 171 127 -42 60
Årets resultat 71 66 59 131 -27 -223 89 78 -27 33
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 155 2 002 186 866 1 558 795 1 300 1 443 94 0
Omsättningstillgångar 1 133 293 431 146 171 316 277 275 134 173
Tillgångar 5 288 2 295 617 1 012 1 729 1 111 1 577 1 718 228 173
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 299 228 263 204 73 -100 173 134 56 83
Obeskattade reserver 631 350 0 0 0 0 78 29 0 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 038 1 645 190 777 1 615 966 869 932 92 0
Kortfristiga skulder 320 72 164 32 43 246 457 622 80 75
Skulder och eget kapital 5 288 2 295 617 1 012 1 729 1 111 1 577 1 718 228 173
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 247 297 394 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 95 112 82 57
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0
Omsättning 3 935 1 987 1 805 1 863 1 864 1 755 2 162 1 284 734 603
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 935 1 914 1 609 1 839 1 864 1 712 2 146 1 284 734 586
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 242 253 307 385 386 354 357 415 479 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 847 657 206 294 160 -157 389 231 -24 60
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 105,59% 18,96% -12,51% -1,34% 8,88% -20,22% 67,13% 74,93% 25,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,34% 20,17% 15,72% 17,00% 3,18% -24,66% 13,44% 8,73% -16,23% 35,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,21% 24,19% 6,03% 9,35% 2,95% -16,00% 9,88% 11,68% -5,04% 10,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,36% 84,43% 76,44% 78,30% 78,59% 86,45% 80,10% 98,29% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 20,66% 11,55% 16,59% 6,20% 6,87% 4,09% -8,39% -27,02% 7,36% 16,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,96% 21,83% 42,63% 20,16% 4,22% -9,00% 14,83% 9,12% 24,56% 54,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 354,06% 406,94% 262,80% 456,25% 397,67% 128,46% 60,61% 44,21% 167,50% 230,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!