Visa allt om Helsingborg Ragnvalla 1 Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 26 337 24 965 24 412 24 017 23 141 22 454 34 691 40 754 40 531 39 042
Övrig omsättning 218 46 32 22 8 7 4 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -505 2 671 5 198 6 442 7 359 8 357 5 430 19 983 19 279 20 187
Resultat efter finansnetto -7 693 -2 190 2 839 3 743 7 337 8 292 -2 587 4 262 6 445 8 872
Årets resultat -8 017 369 -639 4 407 292 4 095 -3 953 6 005 2 994 5 970
Balansräkningar (tkr)
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 303 279 312 455 319 448 321 782 167 854 163 076 160 626 425 321 288 503 281 261
Omsättningstillgångar 15 755 19 283 16 783 13 156 11 085 13 434 17 395 789 956 486
Tillgångar 319 034 331 738 336 231 334 938 178 939 176 510 178 021 426 110 289 459 281 747
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 432 110 328 109 959 110 598 162 976 162 684 158 589 43 018 37 014 34 020
Obeskattade reserver 0 0 0 2 028 4 225 4 225 2 197 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 96 155 1 027 1 623 1 943 4 224 2 528 575
Långfristiga skulder 41 218 176 218 177 218 176 54 54 54 361 298 232 629 229 835
Kortfristiga skulder 3 561 3 234 7 999 3 981 10 657 7 924 15 238 17 570 17 289 17 318
Skulder och eget kapital 319 034 331 738 336 231 334 938 178 939 176 510 178 021 426 110 289 459 281 747
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 0 0 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 555 25 011 24 444 24 039 23 149 22 461 34 695 40 754 40 531 39 042
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - - 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 575 10 695 13 197 10 922 11 006 11 884 9 304 21 718 20 931 21 756
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,50% 2,27% 1,64% 3,79% 3,06% -35,27% -14,88% 0,55% 3,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,05% 0,83% 1,55% 1,92% 4,11% 4,73% 3,39% 5,26% 7,81% 7,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,61% 11,01% 21,29% 26,82% 31,80% 37,22% 17,41% 54,98% 55,81% 51,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,30% 64,29% 35,98% 38,20% 1,85% 24,54% 6,22% -41,18% -40,30% -43,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,87% 33,26% 32,70% 33,49% 92,92% 94,03% 90,05% 10,10% 12,79% 12,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 442,43% 596,26% 209,81% 330,47% 104,02% 169,54% 114,16% 4,49% 5,53% 2,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!