Visa allt om Tunbyns grävkonsult AB
Visa allt om Tunbyns grävkonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 49 397 20 464 6 046 1 092 4 075
Övrig omsättning 206 8 18 140 42
Rörelseresultat (EBIT) 523 1 024 593 88 371
Resultat efter finansnetto 222 860 514 58 293
Årets resultat 154 646 556 35 51
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 781 6 984 4 540 192 1 244
Omsättningstillgångar 14 356 3 253 1 787 809 553
Tillgångar 21 137 10 237 6 327 1 000 1 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 492 1 338 692 136 151
Obeskattade reserver 0 0 0 210 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 955 5 771 3 566 164 994
Kortfristiga skulder 10 690 3 128 2 069 490 452
Skulder och eget kapital 21 137 10 237 6 327 1 000 1 797
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 3 613 2 473 861 244 514
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 1 543 965 344 72 170
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50
Omsättning 49 603 20 472 6 064 1 232 4 117
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 8 3 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 116 2 558 2 015 1 092 2 038
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 462 463 454 382 433
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 246 1 683 864 116 706
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 141,38% 238,47% 453,66% -73,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,48% 10,01% 9,40% 8,80% 20,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,06% 5,01% 9,84% 8,06% 9,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,27% 43,70% 61,18% 75,92% 62,36%
Rörelsekapital/omsättning 7,42% 0,61% -4,66% 29,21% 2,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,06% 13,07% 10,94% 29,98% 16,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,29% 104,00% 86,37% 165,10% 122,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...