Visa allt om SWESAR Construction AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 33 664 29 726 23 974 12 171 8 004 8 551 2 346 1 750 1 984
Övrig omsättning 195 93 286 56 0 0 0 15 2
Rörelseresultat (EBIT) 581 1 770 3 788 471 -984 2 334 146 -547 234
Resultat efter finansnetto 493 1 678 3 684 358 -1 002 2 302 97 -577 220
Årets resultat 318 218 2 113 189 -7 1 309 61 -18 105
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 726 1 297 1 256 857 1 041 1 121 898 928 265
Omsättningstillgångar 8 071 6 946 6 422 2 339 1 536 2 176 254 130 595
Tillgångar 9 797 8 243 7 678 3 195 2 577 3 296 1 151 1 058 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 336 2 518 3 801 1 688 1 500 1 507 197 137 155
Obeskattade reserver 2 054 1 980 1 086 113 0 998 376 357 78
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 221 1 092 376 457 646 123 400 444 136
Kortfristiga skulder 3 186 2 653 2 416 937 433 669 178 120 492
Skulder och eget kapital 9 797 8 243 7 678 3 195 2 577 3 296 1 151 1 058 860
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 2 998 1 877 351 795 822
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 035 553 95 247 227
Utdelning till aktieägare 1 500 500 1 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 859 29 819 24 260 12 227 8 004 8 551 2 346 1 765 1 986
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 12 12 11 10 7 3 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 366 2 477 1 998 1 106 800 1 222 782 350 331
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 703 707 590 356 432 355 156 209 175
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 727 1 970 3 923 540 -857 2 407 206 -487 269
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,25% 23,99% 96,98% 52,06% -6,40% 264,49% 34,06% -11,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,93% 21,47% 49,34% 14,74% -38,18% 70,81% 12,68% -51,70% 27,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,73% 5,95% 15,80% 3,87% -12,29% 27,30% 6,22% -31,26% 11,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,12% 53,78% 60,65% 52,93% 66,43% 77,23% 62,75% 72,23% 94,91%
Rörelsekapital/omsättning 14,51% 14,44% 16,71% 11,52% 13,78% 17,62% 3,24% 0,57% 5,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,20% 49,28% 60,54% 55,59% 58,21% 69,34% 42,60% 37,82% 24,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 253,33% 261,82% 265,81% 249,63% 354,73% 325,26% 142,70% 108,33% 120,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...