Visa allt om Krafslösa Plåt AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 17 382 14 409 12 495 4 225 8 203 5 847 4 274 4 125 4 070 2 475
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 5 0 61 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 2 372 2 423 692 502 868 336 126 403 740 296
Resultat efter finansnetto 2 336 2 369 651 476 857 319 123 402 740 296
Årets resultat 804 1 688 499 363 400 262 332 256 429 144
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 411 288 1 633 1 794 1 902 1 274 356 285 127 141
Omsättningstillgångar 5 060 6 620 3 630 1 872 1 711 2 200 1 391 1 445 1 498 607
Tillgångar 5 471 6 908 5 263 3 666 3 613 3 473 1 746 1 730 1 626 748
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 027 2 273 585 536 523 823 761 629 623 194
Obeskattade reserver 580 561 344 369 379 39 57 361 289 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 227 256 723 491 673 0 406 250 200 250
Kortfristiga skulder 3 637 3 818 3 611 2 270 2 037 2 611 523 489 514 205
Skulder och eget kapital 5 471 6 908 5 263 3 666 3 613 3 473 1 746 1 730 1 626 748
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 115 1 186 831 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 323 296 260 93
Utdelning till aktieägare 0 2 050 0 450 350 700 200 200 250 0
Omsättning 17 382 14 409 12 495 4 225 8 203 5 852 4 274 4 186 4 070 2 475
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 7 6 5 5 3 3 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 931 1 801 1 785 704 1 641 1 169 1 425 1 375 1 357 2 475
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 726 656 634 580 562 474 482 496 364 388
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 481 2 560 872 744 982 443 210 457 774 312
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,63% 15,32% 195,74% -48,49% 40,29% 36,80% 3,61% 1,35% 64,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,36% 35,08% 13,15% 13,69% 24,02% 9,67% 7,22% 23,29% 45,51% 39,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,65% 16,82% 5,54% 11,88% 10,58% 5,75% 2,95% 9,77% 18,18% 11,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 59,00% 61,96% 61,00% 67,35% 61,60% 45,82%
Rörelsekapital/omsättning 8,19% 19,45% 0,15% -9,42% -3,97% -7,03% 20,31% 23,18% 24,18% 16,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,04% 39,24% 16,21% 22,47% 22,66% 24,57% 46,13% 52,63% 52,18% 35,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,80% 132,58% 82,39% 82,47% 84,00% 84,26% 265,97% 295,09% 291,44% 296,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!