Visa allt om Lystra Personlig Assistans AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2016 är 18 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-06 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 569 423 292 740 239 193 302 620 296 434 328 470 129 098 18 290 970
Övrig omsättning 2 387 390 928 1 175 1 356 1 727 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -12 486 -5 653 -9 379 1 581 -2 016 -8 791 -20 499 -11 623 -752
Resultat efter finansnetto -16 837 -9 313 -10 938 536 -4 384 -9 572 -20 698 -11 637 -752
Årets resultat -1 434 -7 551 -16 780 448 -5 267 -7 798 -16 170 -9 085 -587
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-06 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 304 18 404 2 227 8 076 8 219 9 156 7 627 3 310 165
Omsättningstillgångar 186 567 118 350 58 707 54 305 60 042 57 198 15 458 4 057 364
Tillgångar 203 871 136 754 60 934 62 381 68 261 66 354 23 085 7 367 530
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 1 495 51 2 017 1 568 535 333 1 703 -312
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 12 476 5 325 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 044 7 230 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 191 334 129 934 60 883 57 320 59 463 65 819 22 752 5 664 841
Skulder och eget kapital 203 871 136 754 60 934 62 381 68 261 66 354 23 085 7 367 530
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-06
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 567 180 1 308 1 308 1 128 1 116 1 710 316 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 403 186 204 772 165 354 203 513 203 293 215 664 96 071 16 083 798
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 132 987 71 136 61 425 73 177 72 258 78 953 32 562 5 694 207
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 571 810 293 130 240 121 303 795 297 790 330 197 129 098 18 290 970
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 869 807 391 483 495 589 424 41 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 655 363 612 627 599 558 304 446 243
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 637 346 588 581 565 506 304 545 254
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 073 -5 646 -9 372 1 636 -1 927 -8 527 -20 162 -11 539 -752
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 94,51% 22,39% -20,96% 2,09% -9,75% 154,43% - 1 785,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,12% -4,13% -15,33% 2,53% -2,95% -13,24% -88,78% -157,77% -141,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,19% -1,93% -3,91% 0,52% -0,68% -2,67% -15,88% -63,55% -77,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,84% -3,96% -0,91% -1,00% 0,20% -2,62% -5,65% -8,79% -49,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,03% 1,09% 0,08% 3,23% 2,30% 0,81% 1,44% 23,12% -58,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,51% 91,08% 96,43% 94,74% 100,97% 86,90% 67,94% 71,63% 43,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!