Visa allt om Annas Assistans Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 95 154 912 215 091 241 663 260 164 206 431 157 092 129 912 84 175 33 487
Övrig omsättning 1 147 2 511 1 493 2 167 3 375 3 647 2 548 0 785 343
Rörelseresultat (EBIT) 321 727 7 679 12 840 16 876 13 663 12 875 7 825 2 995 1 376
Resultat efter finansnetto -1 376 910 7 982 13 204 17 131 13 824 12 865 7 857 3 053 1 376
Årets resultat 0 0 0 0 0 -3 7 503 4 567 1 762 806
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 299 1 899 1 899 1 899 1 899 1 910 1 929 672 122 62
Omsättningstillgångar 15 695 21 010 53 944 63 529 69 207 63 134 46 140 29 657 19 619 7 652
Tillgångar 15 994 22 909 55 843 65 428 71 106 65 044 48 068 30 329 19 741 7 714
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 913 14 913 14 913 14 913 14 913 14 913 14 917 7 414 2 847 1 085
Obeskattade reserver 0 0 5 212 5 989 6 329 6 329 6 329 3 099 1 117 340
Avsättningar (tkr) 1 081 984 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 7 012 35 718 44 526 49 863 43 801 26 823 19 816 15 777 6 290
Skulder och eget kapital 15 994 22 909 55 843 65 428 71 106 65 044 48 068 30 329 19 741 7 714
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 1 280 1 124 189 838 925 486 662 693 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 0 - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 105 524 145 933 161 671 173 003 136 948 103 332 86 834 53 107 22 629
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 32 851 45 841 58 208 62 507 50 161 36 787 30 190 19 243 7 413
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 242 157 423 216 584 243 830 263 539 210 078 159 640 129 912 84 960 33 830
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 300 388 450 472 374 258 228 143 72
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 516 554 537 551 552 609 570 589 465
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 488 514 490 503 505 546 518 545 423
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 321 727 7 679 12 840 16 887 13 682 12 895 7 845 3 013 1 386
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,94% -27,98% -11,00% -7,11% 26,03% 31,41% 20,92% 54,34% 151,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,99% 3,98% 14,30% 20,19% 24,11% 21,28% 26,80% 25,92% 15,48% 17,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 345,26% 0,59% 3,71% 5,47% 6,59% 6,70% 8,20% 6,05% 3,63% 4,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16 521,05% 9,04% 8,47% 7,86% 7,44% 9,37% 12,30% 7,58% 4,56% 4,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,24% 65,10% 33,99% 29,93% 27,92% 30,52% 41,30% 32,42% 18,84% 17,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 299,63% 151,03% 142,68% 138,79% 144,14% 172,02% 149,66% 124,35% 121,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!