Visa allt om Stabilegruppen AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2020 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-02 2020-02 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 20 050 18 448 14 491 14 853 13 864 10 130 3 447 2 037 2 018 1 670
Övrig omsättning 4 198 1 560 1 965 1 032 1 244 426 395 811 876 68
Rörelseresultat (EBIT) 273 3 294 1 209 328 235 837 -352 -363 160 195
Resultat efter finansnetto 240 3 290 1 203 318 225 810 -411 -431 80 157
Årets resultat 378 1 895 923 215 86 781 -411 -390 48 84
Balansräkningar (tkr)
2021-02 2020-02 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 262 97 451 204 495 422 586 625 927 1 086
Omsättningstillgångar 9 701 9 351 5 009 5 596 3 833 2 434 1 510 844 1 087 455
Tillgångar 10 963 9 448 5 459 5 800 4 329 2 856 2 096 1 469 2 014 1 541
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 819 2 442 1 346 423 208 823 41 -248 157 134
Obeskattade reserver 600 849 0 0 0 0 0 0 41 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 -1 715 261 385 604 747
Kortfristiga skulder 7 544 6 157 4 113 5 377 4 120 3 749 1 793 1 332 1 212 620
Skulder och eget kapital 10 963 9 448 5 459 5 800 4 329 2 856 2 096 1 469 2 014 1 541
Löner & utdelning (tkr)
2021-02
2020-02
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 284 1 083 1 004 1 315 208
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 084 325 360 372 59
Utdelning till aktieägare 0 0 800 0 0 0 0 0 0 25
Omsättning 24 248 20 008 16 456 15 885 15 108 10 556 3 842 2 848 2 894 1 738
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 30 25 19 22 16 6 5 6 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 427 615 580 782 630 633 575 407 336 1 670
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 407 464 452 565 447 283 249 276 290 291
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 517 3 328 1 348 619 378 1 001 -256 -272 319 249
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,68% 27,31% -2,44% 7,13% 36,86% 193,88% 69,22% 0,94% 20,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,49% 34,86% 22,17% 5,67% 5,43% 29,31% -16,79% -24,64% 7,94% 12,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,36% 17,86% 8,35% 2,22% 1,70% 8,26% -10,21% -17,77% 7,93% 11,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,43% 97,01% 92,38% 87,50% 79,78% 66,28% 48,27% 52,28% 84,79% 38,80%
Rörelsekapital/omsättning 10,76% 17,31% 6,18% 1,47% -2,07% -12,98% -8,21% -23,96% -6,19% -9,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,98% 32,86% 24,66% 7,29% 4,80% 28,82% 1,96% -16,88% 9,30% 10,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,59% 151,88% 121,78% 104,07% 88,42% 57,16% 53,54% 36,04% 59,65% 73,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!