Visa allt om Maskin & Smide i Kalmar AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 25 530 24 076 21 454 20 005 20 692 21 339 18 858 16 279 14 007 22 431
Övrig omsättning 1 375 679 544 119 351 148 516 490 7 201
Rörelseresultat (EBIT) 858 942 1 875 191 914 192 522 1 588 -87 814
Resultat efter finansnetto 516 658 1 619 -108 703 -30 348 1 370 -314 638
Årets resultat 1 328 534 641 19 204 9 113 833 -154 371
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 945 11 628 7 269 7 372 9 027 5 934 6 533 4 768 5 824 5 519
Omsättningstillgångar 7 166 8 344 6 527 5 232 3 510 4 123 4 083 2 283 1 495 3 793
Tillgångar 17 111 19 972 13 796 12 604 12 537 10 057 10 616 7 051 7 319 9 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 206 2 878 2 444 1 804 1 784 1 581 1 572 1 459 627 780
Obeskattade reserver 700 1 530 1 550 750 900 470 520 320 0 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 084 9 901 5 862 6 459 7 622 5 400 5 966 3 890 4 932 3 793
Kortfristiga skulder 4 120 5 663 3 940 3 592 2 230 2 607 2 558 1 382 1 761 4 578
Skulder och eget kapital 17 111 19 972 13 796 12 604 12 537 10 057 10 616 7 051 7 319 9 312
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 6 820 6 263 6 174
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 2 203 2 089 2 046
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 905 24 755 21 998 20 124 21 043 21 487 19 374 16 769 14 014 22 632
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 25 25 25 27 28 30 22 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 110 963 858 800 766 762 629 740 667 1 068
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 528 484 494 463 472 393 426 407 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 878 3 363 3 928 2 024 2 031 1 484 1 861 2 774 984 1 691
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,04% 12,22% 7,24% -3,32% -3,03% 13,16% 15,84% 16,22% -37,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,01% 4,72% 13,59% 1,52% 7,29% 1,91% 4,92% 22,52% -1,19% 8,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,36% 3,91% 8,74% 0,95% 4,42% 0,90% 2,77% 9,75% -0,62% 3,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,31% 93,81% 94,51% 94,21% 90,94% 84,69% 87,48% 91,09% 86,56% 58,45%
Rörelsekapital/omsättning 11,93% 11,14% 12,06% 8,20% 6,19% 7,10% 8,09% 5,53% -1,90% -3,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,77% 20,39% 26,48% 18,95% 19,83% 19,37% 18,63% 24,23% 8,57% 9,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,93% 147,34% 165,66% 145,66% 157,40% 158,15% 159,62% 165,20% 84,89% 82,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!