Visa allt om VÄSTERBYS ELEKTRISKA AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 3 368 3 877 3 237 2 972 2 751 2 237 1 808 2 097 1 198 1 754
Övrig omsättning 127 66 0 0 21 19 10 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 251 323 246 168 371 130 209 294 -77 215
Resultat efter finansnetto 251 322 245 167 371 128 209 295 -63 215
Årets resultat 198 254 192 128 286 99 149 238 -63 167
Balansräkningar (tkr)
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 369 304 204 138 72 24 36 0 20 41
Omsättningstillgångar 941 868 838 842 849 562 499 509 332 610
Tillgångar 1 311 1 171 1 042 980 921 586 535 509 352 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 345 547 473 581 603 417 418 368 230 393
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 348 276 204 138 72 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 24 95
Kortfristiga skulder 617 348 366 261 245 169 117 138 98 163
Skulder och eget kapital 1 311 1 171 1 042 980 921 586 535 509 352 651
Löner & utdelning (tkr)
2023-08
2022-08
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 233 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 0 - 0 373 451
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 120 126 115
Utdelning till aktieägare 0 400 180 300 150 100 100 100 100 100
Omsättning 3 495 3 943 3 237 2 972 2 772 2 256 1 818 2 097 1 198 1 754
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 123 1 292 1 079 1 486 1 376 2 237 1 808 2 097 599 877
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 554 453 474 416 587 514 397 273 302
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 257 327 246 168 371 130 209 314 -56 251
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,13% 19,77% 8,92% 8,03% 22,98% 23,73% -13,78% 75,04% -31,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,15% 27,58% 23,61% 17,14% 40,28% 22,18% 39,07% 57,96% -17,90% 33,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,45% 8,33% 7,60% 5,65% 13,49% 5,81% 11,56% 14,07% -5,26% 12,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,61% 60,87% 59,75% 59,05% 55,00% 49,26% 49,94% 42,68% 57,43% 60,32%
Rörelsekapital/omsättning 9,62% 13,41% 14,58% 19,55% 21,96% 17,57% 21,13% 17,69% 19,53% 25,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,32% 46,71% 45,39% 59,29% 65,47% 71,16% 78,13% 72,30% 65,34% 60,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,33% 240,52% 222,13% 314,94% 340,00% 324,26% 414,53% 358,70% 320,41% 365,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!