Visa allt om Witte Sundell Arkitektstudio AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2019 är 16 månader.

Bokslutet 2012 är 11 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 17 133 12 114 11 401 14 119 13 062 12 754 4 998 3 772 2 592 1 780
Övrig omsättning 51 60 52 131 14 3 0 0 212 77
Rörelseresultat (EBIT) 3 078 1 192 1 406 2 801 2 182 4 291 933 1 186 467 133
Resultat efter finansnetto 2 874 1 186 1 382 754 2 226 6 233 939 1 198 480 133
Årets resultat 2 533 2 347 838 36 1 273 4 444 543 699 264 73
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 054 2 773 2 322 549 2 415 2 077 85 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 633 11 390 7 856 9 081 8 081 7 346 3 027 2 194 1 024 422
Tillgångar 16 687 14 162 10 177 9 630 10 496 9 423 3 112 2 194 1 024 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 124 7 591 6 045 5 207 5 971 5 199 1 054 801 322 123
Obeskattade reserver 4 484 3 560 2 741 2 464 2 350 1 773 693 455 154 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 070 3 000 1 382 1 949 2 165 2 441 1 364 940 548 265
Skulder och eget kapital 16 687 14 162 10 177 9 630 10 496 9 423 3 112 2 194 1 024 422
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 605 403 367 234
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 241 1 424 970 706 455
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 607 764 528 462 288
Utdelning till aktieägare 1 500 0 0 0 0 500 300 289 0 65
Omsättning 17 184 12 174 11 453 14 250 13 076 12 757 4 998 3 772 2 804 1 857
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 10 8 10 10 10 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 713 1 211 1 425 1 412 1 306 1 275 1 666 1 257 864 593
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 758 719 906 682 664 588 950 661 525 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 094 1 209 1 434 2 822 2 203 4 302 933 1 186 467 133
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,43% 6,25% -19,25% 8,09% 2,41% 155,18% 32,50% 45,52% 45,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,45% 8,42% 13,82% 29,09% 21,27% 66,19% 30,24% 54,60% 46,88% 31,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,97% 9,84% 12,33% 19,84% 17,10% 48,90% 18,83% 31,76% 18,52% 7,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,06% 86,02% 96,15% 90,37% 83,98% 94,16% 91,80% 92,58% 82,25% 69,61%
Rörelsekapital/omsättning 14,96% 69,26% 56,78% 50,51% 45,29% 38,46% 33,27% 33,24% 18,36% 8,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,64% 73,21% 80,41% 74,03% 74,35% 69,85% 51,24% 52,68% 42,53% 34,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 162,97% 379,67% 568,45% 465,93% 373,26% 300,94% 221,92% 233,40% 186,86% 159,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!