Visa allt om Zandic Management och Trading AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2012 är 15 månader.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 19 575 22 901 21 112 25 924 15 994 10 209 9 885 13 553 13 983 17 602
Övrig omsättning 34 119 243 177 159 0 21 75 200 0
Rörelseresultat (EBIT) 4 415 6 716 5 572 4 824 3 849 1 359 920 2 464 290 906
Resultat efter finansnetto 4 461 6 587 5 619 4 808 3 966 3 211 3 126 2 081 1 400 710
Årets resultat 3 441 4 009 3 067 2 893 2 740 2 612 2 019 34 1 338 0
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 226 5 593 5 049 8 878 10 340 11 960 5 709 7 037 1 592 5 898
Omsättningstillgångar 13 376 15 826 14 621 10 179 5 271 3 746 8 326 4 198 8 230 2 824
Tillgångar 22 602 21 420 19 670 19 058 15 610 15 706 14 035 11 235 9 822 8 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 523 13 083 11 574 9 757 7 974 6 074 3 462 1 432 1 398 60
Obeskattade reserver 6 507 6 461 5 206 3 893 2 518 2 038 1 664 81 32 710
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 110 1 145 863 1 428 3 413 3 375 3 335 4 785 3 835
Kortfristiga skulder 1 572 766 1 744 4 545 3 691 4 181 5 533 6 387 3 606 4 117
Skulder och eget kapital 22 602 21 420 19 670 19 058 15 610 15 706 14 035 11 235 9 822 8 722
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 937 754 698 1 028
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 400 306 290 435
Utdelning till aktieägare 1 500 2 000 2 500 1 250 1 110 840 0 0 0 0
Omsättning 19 609 23 020 21 355 26 101 16 153 10 209 9 906 13 628 14 183 17 602
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 7 6 8 3 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 263 3 817 3 519 3 703 2 666 1 276 3 295 6 777 6 992 5 867
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 714 729 703 669 604 493 461 559 521 518
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 456 6 762 5 618 4 859 3 884 1 394 951 2 476 296 1 108
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,52% 8,47% -18,56% 62,09% 56,67% 3,28% -27,06% -3,08% -20,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,02% 31,34% 29,28% 27,72% 27,61% 28,67% 27,57% 24,55% 19,49% 11,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,11% 29,31% 27,28% 20,38% 26,95% 44,11% 39,15% 20,35% 13,69% 5,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 60,30% 65,76% 60,99% 21,73% 9,88% -4,26% 28,25% -16,15% 33,07% -7,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,71% 84,61% 79,48% 67,13% 63,66% 48,79% 33,91% 13,31% 14,49% 6,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 738,87% 1 997,78% 838,36% 223,96% 141,21% 89,60% 150,48% 65,73% 228,23% 68,59%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!