Visa allt om PacketFront Software Solutions AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 40 408 36 950 32 704 31 073 31 247 30 820 26 356 27 577 20 236 22 968
Övrig omsättning 8 065 6 426 5 348 3 988 5 421 1 608 833 363 50 0
Rörelseresultat (EBIT) 10 167 11 477 6 971 2 984 1 272 2 184 383 3 762 -4 445 -1 509
Resultat efter finansnetto 10 126 11 523 6 924 4 500 1 286 2 699 317 3 761 -4 481 -1 486
Årets resultat 8 021 6 814 3 996 3 110 778 2 699 317 3 761 -4 481 -1 486
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 840 14 858 11 982 8 989 6 909 2 060 2 050 1 965 1 049 454
Omsättningstillgångar 21 952 17 820 9 475 9 080 13 822 18 408 8 058 7 711 7 955 11 665
Tillgångar 39 792 32 678 21 457 18 069 20 731 20 468 10 107 9 676 9 004 12 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 613 18 592 11 898 10 959 14 228 13 175 4 794 4 477 717 970
Obeskattade reserver 5 643 5 643 2 843 1 110 306 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 212 606 360 1 006 14 0
Kortfristiga skulder 7 536 8 443 6 716 6 000 5 985 6 686 4 954 4 193 8 273 11 149
Skulder och eget kapital 39 792 32 678 21 457 18 069 20 731 20 468 10 107 9 676 9 004 12 120
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 1 101 1 138 1 177
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 8 898 6 780 7 253 7 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 4 295 3 967 4 374 4 402
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 500 0 0 0 0 0
Omsättning 48 473 43 376 38 052 35 061 36 668 32 428 27 189 27 940 20 286 22 968
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 12 14 17 19 16 14 13 13 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 526 3 079 2 336 1 828 1 645 1 926 1 883 2 121 1 557 1 531
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 128 1 283 1 069 1 033 1 058 1 037 993 959 1 018 885
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 095 14 051 8 705 3 980 1 417 2 371 512 4 040 -4 203 -1 278
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,36% 12,98% 5,25% -0,56% 1,39% 16,94% -4,43% 36,28% -11,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,55% 35,39% 32,50% 25,09% 6,21% 13,36% 3,80% 38,93% -49,37% -12,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,16% 31,30% 21,32% 14,59% 4,12% 8,87% 1,46% 13,66% -21,97% -6,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 35,68% 25,38% 8,44% 9,91% 25,08% 38,03% 11,78% 12,76% -1,57% 2,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,94% 70,36% 65,79% 65,44% 69,78% 64,37% 47,43% 46,27% 7,96% 8,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 291,30% 211,06% 141,08% 151,33% 230,94% 275,32% 162,66% 183,90% 96,16% 104,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!