Visa allt om HBO Nordic AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 634 514 3 167 847 2 776 435 2 560 638 1 812 400 1 314 758 615 835 361 183 227 097 82 329
Övrig omsättning 87 664 96 133 93 296 36 300 33 529 1 015 3 437 226 268 665
Rörelseresultat (EBIT) -3 255 758 -1 004 526 59 135 186 352 100 328 -33 582 -66 985 -111 381 -167 230 -236 135
Resultat efter finansnetto -4 552 426 -1 254 305 276 801 56 466 29 448 -4 008 -87 769 -124 267 -172 934 -237 362
Årets resultat -4 552 426 -1 254 305 133 184 42 289 14 873 -4 285 -68 742 -96 809 -134 968 -185 603
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 178 3 229 18 478 160 547 177 030 184 227 188 397 157 974 129 696 130 820
Omsättningstillgångar 9 519 652 6 894 218 3 791 413 3 368 538 2 040 574 1 359 018 1 136 089 235 651 137 381 91 760
Tillgångar 9 525 830 6 897 447 3 809 891 3 529 085 2 217 604 1 543 245 1 324 486 393 625 267 077 222 579
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 856 575 -396 266 858 039 724 855 682 566 667 692 671 978 269 590 180 908 151 081
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 669 255 7 293 713 2 951 851 2 804 230 1 535 038 875 552 652 509 124 035 86 167 71 497
Skulder och eget kapital 9 525 830 6 897 447 3 809 891 3 529 085 2 217 604 1 543 245 1 324 486 393 625 267 077 222 579
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 6 155 2 924 35 153 13 789 21 314 18 326 6 875 3 458 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 1 805 895 16 887 0 - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 88 159 78 678 66 893 57 868 47 077 43 849 35 747 28 194 21 500 17 913
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 - 0 0 0
Sociala kostnader 49 109 42 212 21 821 33 567 35 999 40 556 18 654 16 520 8 407 6 377
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 722 178 3 263 980 2 869 731 2 596 938 1 845 929 1 315 773 619 272 361 409 227 365 82 994
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 99 102 85 75 67 41 34 29 28 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 36 712 31 057 32 664 34 142 27 051 32 067 18 113 12 455 8 111 3 430
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 549 1 221 1 464 1 438 1 577 2 329 1 913 1 676 1 081 1 030
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 251 594 -970 452 92 307 213 477 116 252 -9 254 -57 039 -104 484 -160 052 -90 006
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,73% 14,10% 8,43% 41,28% 37,85% 113,49% 70,50% 59,04% 175,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -34,18% -14,56% 8,14% 5,28% 4,83% -0,13% -5,06% -28,29% -62,61% -106,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -89,58% -31,71% 11,17% 7,28% 5,91% -0,15% -10,88% -30,83% -73,64% -286,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -6,08% 25,01% 38,34% 49,03% 50,11% 51,05% 51,13% 49,44% 45,20% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 23,40% -12,61% 30,24% 22,04% 27,89% 36,77% 78,52% 30,90% 22,55% 24,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,99% -5,75% 22,52% 20,54% 30,78% 43,27% 50,74% 68,49% 67,74% 67,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 32,23% 22,71% 25,09% 32,30% 24,92% 24,71% 68,09% 83,90% 84,18% 128,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!