Visa allt om Gunnar W Schumacher AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07
Nettoomsättning 4 536 4 469 2 175 5 287 1 889 2 547 5 384 6 785 858 266
Övrig omsättning 120 0 2 217 0 0 0 20 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 371 38 81 185 103 32 -440 81 195 119
Resultat efter finansnetto 317 -64 24 101 84 24 -451 77 195 119
Årets resultat 256 -64 24 73 84 24 -341 54 90 66
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 258 239 183 205 76 116 239 235 222 99
Omsättningstillgångar 929 753 563 495 275 519 480 2 080 208 17
Tillgångar 1 187 992 746 700 352 635 720 2 315 430 116
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 315 59 123 99 26 -57 -81 260 206 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 110 102 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 263 582 512 377 215 0 0 0 0 -45
Kortfristiga skulder 609 350 112 224 112 693 801 1 945 122 15
Skulder och eget kapital 1 187 992 746 700 352 635 720 2 315 430 116
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-07
2014-07
2013-07
2012-07
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 560 1 046 1 295 80 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 207 314 342 26 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 656 4 469 2 177 5 504 1 889 2 547 5 384 6 805 858 266
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 0 3 7 2 3 3 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 512 - 725 755 945 849 1 795 6 785 858 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 - 437 452 57 257 455 1 646 110 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 426 98 138 213 166 71 -349 147 243 143
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,50% 105,47% -58,86% 179,88% -25,83% -52,69% -20,65% 690,79% 222,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,26% 3,83% 10,86% 26,43% 29,26% 5,04% -61,11% 3,50% 45,35% 102,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,18% 0,85% 3,72% 3,50% 5,45% 1,26% -8,17% 1,19% 22,73% 44,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,91% 42,78% 96,18% 79,82% 47,17% 59,13% 47,40% 40,19% 78,32% 98,12%
Rörelsekapital/omsättning 7,05% 9,02% 20,74% 5,13% 8,63% -6,83% -5,96% 1,99% 10,02% 0,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,54% 5,95% 16,49% 14,14% 7,39% -8,98% -11,25% 14,94% 65,39% 119,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 143,84% 152,00% 369,64% 220,98% 245,54% 74,89% 59,93% 106,94% 170,49% 113,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...