Visa allt om Aarke AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 234 731 272 020 208 893 84 781 20 165 7 872 1 775 1 506 1 487 1 317
Övrig omsättning 11 906 17 545 3 525 8 34 51 2 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -21 964 29 206 80 905 28 434 3 330 193 250 65 78 196
Resultat efter finansnetto -24 399 28 766 80 894 28 387 3 301 152 240 50 56 59
Årets resultat 0 16 074 47 224 16 681 1 912 188 115 27 31 21
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 921 18 580 6 770 786 303 206 249 291 136 219
Omsättningstillgångar 184 828 223 339 142 985 49 764 8 208 2 695 720 382 518 353
Tillgångar 208 749 241 919 149 755 50 550 8 511 2 901 969 672 654 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 708 63 423 47 348 16 864 1 964 239 266 151 123 92
Obeskattade reserver 12 468 37 252 28 811 8 025 879 39 133 43 29 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 400 160 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 991 0 0 26 990 200 305 268 156 231
Kortfristiga skulder 99 582 141 245 73 596 25 635 4 279 2 263 264 210 345 234
Skulder och eget kapital 208 749 241 919 149 755 50 550 8 511 2 901 969 672 654 572
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 1 223 - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 28 985 20 801 8 493 - - - - 779 514 591
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 157 8 197 3 430 - - 0 - 245 187 210
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 940 1 780 187 215 0 0 0
Omsättning 246 637 289 565 212 418 84 789 20 199 7 923 1 777 1 506 1 487 1 317
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 35 24 9 4 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 216 7 772 8 704 9 420 5 041 3 936 888 753 744 659
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 983 898 570 618 462 565 403 482 356 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -14 461 30 063 81 256 28 542 3 431 262 315 98 100 196
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,71% 30,22% 146,39% 320,44% 156,16% 343,49% 17,86% 1,28% 12,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,41% 12,07% 54,02% 56,25% 39,13% 6,65% 25,80% 9,67% 11,93% 34,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,26% 10,74% 38,73% 33,54% 16,51% 2,45% 14,08% 4,32% 5,25% 14,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,90% 56,85% 55,02% 48,38% 43,23% 37,37% 84,62% 91,43% 79,09% 92,48%
Rörelsekapital/omsättning 36,32% 30,18% 33,22% 28,46% 19,48% 5,49% 25,69% 11,42% 11,63% 9,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,18% 38,23% 46,62% 45,74% 31,13% 9,29% 38,16% 27,46% 22,27% 17,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,19% 127,05% 188,94% 157,60% 190,30% 113,96% 272,73% 181,90% 150,14% 150,85%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!