Visa allt om Lars Tobias Löfström Bygg AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 8 390 9 928 10 460 8 473 7 407 6 989 6 405 4 347 4 110
Övrig omsättning 92 96 128 102 197 61 28 47 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 621 1 696 1 716 1 944 1 566 2 036 1 095 686 419
Resultat efter finansnetto 1 636 3 850 1 723 2 007 1 565 2 039 1 105 686 419
Årets resultat 970 3 098 1 126 1 561 1 218 1 586 861 378 307
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 181 3 318 2 980 2 499 3 245 2 903 1 072 460 79
Omsättningstillgångar 8 273 7 133 4 943 3 952 2 462 1 699 2 061 1 211 1 437
Tillgångar 11 454 10 450 7 923 6 451 5 707 4 602 3 134 1 671 1 516
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 385 8 414 5 647 4 521 3 800 2 582 1 496 635 357
Obeskattade reserver 1 300 900 450 172 172 172 172 172 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 604 600 604 251 4 4
Kortfristiga skulder 769 1 136 1 827 1 155 1 136 1 244 1 215 860 1 155
Skulder och eget kapital 11 454 10 450 7 923 6 451 5 707 4 602 3 134 1 671 1 516
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 354 557
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 790 604 635 340 80
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - - - 404 284 321 393 242
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 500 0 100
Omsättning 8 482 10 024 10 588 8 575 7 604 7 050 6 433 4 394 4 110
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 195 4 964 5 230 4 237 1 852 2 330 2 135 1 449 1 370
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 545 370 491 706 299 296 319 362 293
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 808 1 878 1 825 1 998 1 585 2 163 1 163 686 419
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,49% -5,09% 23,45% 14,39% 5,98% 9,12% 47,34% 5,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,28% 36,86% 21,92% 31,45% 27,84% 44,72% 35,90% 41,05% 27,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,50% 38,80% 16,61% 23,95% 21,45% 29,45% 17,56% 15,78% 10,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,13% 35,66% 32,02% 46,51% 46,39% 52,47% 42,69% 57,83% 42,68%
Rörelsekapital/omsättning 89,44% 60,40% 29,79% 33,01% 17,90% 6,51% 13,21% 8,07% 6,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,79% 87,23% 75,70% 72,16% 68,94% 59,02% 52,02% 45,59% 23,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 075,81% 627,90% 270,55% 342,16% 216,73% 136,58% 169,63% 140,81% 124,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...