Visa allt om Adeocare AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 84 292 52 811 44 608 42 344 29 755 25 637 17 416 11 353 5 216 0
Övrig omsättning 6 602 263 2 474 2 752 1 757 1 417 10 3 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 6 845 -348 -146 2 095 824 759 320 19 -169 -89
Resultat efter finansnetto 6 677 -468 508 2 036 1 046 727 276 -20 -200 -93
Årets resultat 2 232 1 462 508 1 651 705 421 266 -20 -200 -93
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 166 3 358 3 502 408 2 626 384 622 334 179 29
Omsättningstillgångar 21 753 8 343 6 951 7 956 4 559 5 079 2 289 1 630 1 447 45
Tillgångar 26 919 11 701 10 453 8 363 7 185 5 463 2 911 1 965 1 626 74
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 530 2 298 1 516 1 108 1 129 498 317 51 51 57
Obeskattade reserver 0 0 0 300 389 184 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 193 1 095 1 873 428 857 190 649 324 283 0
Kortfristiga skulder 20 197 8 308 7 064 6 528 4 809 4 590 1 946 1 590 1 293 17
Skulder och eget kapital 26 919 11 701 10 453 8 363 7 185 5 463 2 911 1 965 1 626 74
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 15 920 10 818 7 158 3 229 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 5 209 3 197 2 180 1 074 0
Utdelning till aktieägare 1 200 0 100 100 250 75 0 0 0 0
Omsättning 90 894 53 074 47 082 45 096 31 512 27 054 17 426 11 356 5 216 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 160 123 110 108 68 39 48 52 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 527 429 406 392 438 657 363 218 5 216 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 426 361 357 329 372 547 298 181 4 361 4
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 845 -317 -37 2 171 927 850 510 69 -146 -88
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 59,61% 18,39% 5,35% 42,31% 16,06% 47,20% 53,40% 117,66% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 45,86% -2,97% 5,30% 25,07% 14,95% 13,89% 10,99% 0,97% -10,39% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,65% -0,66% 1,24% 4,95% 3,61% 2,96% 1,84% 0,17% -3,24% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 97,29% 96,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning 1,85% 0,07% -0,25% 3,37% -0,84% 1,91% 1,97% 0,35% 2,95% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,83% 19,64% 14,50% 16,05% 19,94% 11,74% 10,89% 2,60% 3,14% 77,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,70% 100,42% 98,40% 121,88% 94,80% 110,65% 117,63% 102,52% 111,91% 264,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...