Visa allt om Adeocare AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 143 533 122 526 84 292 52 811 44 608 42 344 29 755 25 637 17 416 11 353
Övrig omsättning 8 558 7 661 6 602 263 2 474 2 752 1 757 1 417 10 3
Rörelseresultat (EBIT) 8 734 5 882 6 845 -348 -146 2 095 824 759 320 19
Resultat efter finansnetto 8 623 6 466 6 677 -468 508 2 036 1 046 727 276 -20
Årets resultat 6 804 5 247 2 232 1 462 508 1 651 705 421 266 -20
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 988 119 5 166 3 358 3 502 408 2 626 384 622 334
Omsättningstillgångar 27 520 24 061 21 753 8 343 6 951 7 956 4 559 5 079 2 289 1 630
Tillgångar 34 508 24 180 26 919 11 701 10 453 8 363 7 185 5 463 2 911 1 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 876 7 072 4 530 2 298 1 516 1 108 1 129 498 317 51
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 300 389 184 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 500 0 2 193 1 095 1 873 428 857 190 649 324
Kortfristiga skulder 22 132 17 109 20 197 8 308 7 064 6 528 4 809 4 590 1 946 1 590
Skulder och eget kapital 34 508 24 180 26 919 11 701 10 453 8 363 7 185 5 463 2 911 1 965
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 909 - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 86 206 - - - - - - 15 920 10 818 7 158
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 30 339 - - - - - - 5 209 3 197 2 180
Utdelning till aktieägare 5 000 4 000 1 200 0 100 100 250 75 0 0
Omsättning 152 091 130 187 90 894 53 074 47 082 45 096 31 512 27 054 17 426 11 356
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 292 248 160 123 110 108 68 39 48 52
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 492 494 527 429 406 392 438 657 363 218
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 404 415 426 361 357 329 372 547 298 181
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 734 5 882 6 845 -317 -37 2 171 927 850 510 69
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,14% 45,36% 59,61% 18,39% 5,35% 42,31% 16,06% 47,20% 53,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,31% 27,63% 45,86% -2,97% 5,30% 25,07% 14,95% 13,89% 10,99% 0,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,09% 5,45% 14,65% -0,66% 1,24% 4,95% 3,61% 2,96% 1,84% 0,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,29% 96,69% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,75% 5,67% 1,85% 0,07% -0,25% 3,37% -0,84% 1,91% 1,97% 0,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,62% 29,25% 16,83% 19,64% 14,50% 16,05% 19,94% 11,74% 10,89% 2,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,34% 140,63% 107,70% 100,42% 98,40% 121,88% 94,80% 110,65% 117,63% 102,52%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!