Visa allt om EndCo 1089 Sweden AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 135 92 612 116 743 121 457 107 785 102 632 104 331 111 089 89 976 106 635
Övrig omsättning 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 662 11 293 8 539 8 147 5 923 10 132 9 995 5 252 -5 166 5 120
Resultat efter finansnetto 678 33 835 10 075 8 546 5 897 9 880 9 288 4 332 -5 789 4 626
Årets resultat 11 524 29 226 6 523 5 800 4 123 5 749 5 423 3 379 -3 407 2 563
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 454 5 561 2 798 3 691 4 423 4 828 6 748 9 673 9 857
Omsättningstillgångar 14 733 54 212 49 427 47 472 38 028 37 703 35 020 30 425 35 479 38 025
Tillgångar 14 733 60 666 54 988 50 270 41 719 42 126 39 848 37 173 45 152 47 882
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 574 44 557 15 332 16 309 14 509 14 386 10 637 5 214 1 835 5 242
Obeskattade reserver 0 14 005 11 156 8 993 7 776 7 196 4 714 2 392 2 392 3 844
Avsättningar (tkr) 0 0 200 200 200 200 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 5 495 9 495 0 3 995
Kortfristiga skulder 3 159 2 104 28 300 24 768 19 234 20 344 19 002 20 072 40 925 34 801
Skulder och eget kapital 14 733 60 666 54 988 50 270 41 719 42 126 39 848 37 173 45 152 47 882
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 1 605 3 533 2 100 2 847 2 957 2 627 2 233 1 783 2 417
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 31 057 46 347 48 194 47 129 42 458 41 895 43 748 47 354 50 348
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 16 657 21 620 25 262 24 511 21 753 21 414 21 680 16 026 16 247
Utdelning till aktieägare 0 0 0 7 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 725 92 612 116 743 121 457 107 785 102 632 104 331 111 089 89 976 106 635
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 76 82 89 89 85 84 91 90 106
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 219 1 424 1 365 1 211 1 207 1 242 1 221 1 000 1 006
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 629 903 899 874 829 816 782 812 698
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 662 11 447 8 841 8 417 6 131 10 590 12 049 7 279 -3 121 7 163
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,85% -20,67% -3,88% 12,68% 5,02% -1,63% -6,08% 23,47% -15,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,61% 59,24% 18,42% 17,05% 14,45% 24,26% 25,27% 14,48% -10,74% 10,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 502,96% 38,80% 8,68% 7,06% 5,59% 9,96% 9,65% 4,84% -5,39% 4,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,59% 67,19% 76,06% 78,71% 84,47% 100,00% 83,73% 76,10% 84,80% 81,82%
Rörelsekapital/omsättning 8 573,33% 56,26% 18,10% 18,69% 17,44% 16,91% 15,35% 9,32% -6,05% 3,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,56% 91,45% 43,71% 46,40% 49,32% 47,47% 35,92% 19,05% 8,20% 17,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 466,38% 2 576,62% 173,55% 190,14% 197,71% 184,76% 178,90% 141,35% 74,41% 103,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!