Visa allt om Hama Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 10 229 10 522 8 894 8 321 4 969 5 608 4 691 4 768 1 795 553
Övrig omsättning 137 452 1 0 35 86 37 206 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 606 2 322 1 111 1 248 169 506 -148 704 382 81
Resultat efter finansnetto 584 2 308 1 099 1 234 151 484 -165 694 373 78
Årets resultat 917 1 716 593 689 101 267 6 370 201 8
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 629 1 978 1 190 974 959 1 028 978 901 167 180
Omsättningstillgångar 3 281 3 409 2 464 1 788 715 646 517 991 763 97
Tillgångar 4 910 5 387 3 654 2 763 1 674 1 675 1 496 1 892 931 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 067 2 150 934 841 553 552 285 429 259 58
Obeskattade reserver 509 1 104 993 672 335 324 198 379 166 68
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 359 512 270 143 186 262 286 263 0 69
Kortfristiga skulder 1 975 1 621 1 456 1 108 601 536 728 821 506 83
Skulder och eget kapital 4 910 5 387 3 654 2 763 1 674 1 675 1 496 1 892 931 277
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 952 2 211 1 713 422 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 692 772 615 146 0
Utdelning till aktieägare 1 000 0 500 500 200 100 0 0 200 0
Omsättning 10 366 10 974 8 895 8 321 5 004 5 694 4 728 4 974 1 795 553
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 8 7 5 6 7 6 4 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 279 1 169 1 112 1 189 994 935 670 795 449 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 649 573 568 565 519 465 443 394 144 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 978 2 633 1 284 1 411 325 659 -29 778 420 88
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,78% 18,30% 6,89% 67,46% -11,39% 19,55% -1,61% 165,63% 224,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,34% 43,10% 30,41% 45,17% 10,10% 30,21% -9,89% 37,21% 41,03% 29,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,92% 22,07% 12,49% 15,00% 3,40% 9,02% -3,15% 14,77% 21,28% 14,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 85,47% 94,13% 95,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,03% 83,18% 21,34%
Rörelsekapital/omsättning 12,77% 16,99% 11,33% 8,17% 2,29% 1,96% -4,50% 3,57% 14,32% 2,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,18% 55,90% 46,76% 49,41% 48,64% 48,04% 29,37% 38,30% 40,96% 39,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 166,13% 210,30% 169,23% 161,37% 118,97% 120,52% 71,02% 120,71% 150,79% 116,87%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!