Visa allt om Däckskiftarna i Sverige AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2021 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2020 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-04 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 112 000 123 328 100 971 52 590 27 412 13 223 802 188 491 209
Övrig omsättning 17 5 060 0 0 0 0 4 770 3 238 2 116 744
Rörelseresultat (EBIT) 10 499 20 537 12 044 5 799 4 957 1 726 580 -640 525 68
Resultat efter finansnetto 10 551 20 190 11 709 5 693 4 928 1 655 560 -668 478 45
Årets resultat 5 047 10 706 371 4 183 3 371 1 235 525 -508 234 33
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-04 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 809 14 816 12 122 6 931 6 126 2 399 1 707 554 374 334
Omsättningstillgångar 21 582 51 825 24 744 20 273 8 491 2 863 524 593 1 266 466
Tillgångar 34 392 66 642 36 866 27 205 14 617 5 262 2 232 1 147 1 639 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 516 17 169 9 463 9 092 4 909 1 539 304 -221 287 83
Obeskattade reserver 10 271 7 077 761 761 552 0 0 0 159 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 762 1 861 1 861 0 540 1 097 390 533
Kortfristiga skulder 10 604 42 396 24 880 15 490 7 295 3 724 1 388 272 803 184
Skulder och eget kapital 34 392 66 642 36 866 27 205 14 617 5 262 2 232 1 147 1 639 800
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-04
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 393 126 30 59 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 373 28 9 11 0
Utdelning till aktieägare 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Omsättning 112 017 128 388 100 971 52 590 27 412 13 223 5 572 3 426 2 607 953
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 9 9 4 4 2 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 22 400 30 832 11 219 5 843 6 853 3 306 401 188 491 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 076 931 1 284 815 1 176 446 79 66 74 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 079 24 258 14 112 6 817 5 722 2 291 813 -501 608 96
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,19% - 92,00% 91,85% 107,31% 1 548,75% 326,60% -61,71% 134,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,82% 30,82% 32,67% 21,32% 33,91% 32,80% 25,99% -55,80% 32,03% 8,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,46% 16,65% 11,93% 11,03% 18,08% 13,05% 72,32% -340,43% 106,92% 32,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,37% 41,57% 51,23% 54,62% 59,88% 67,68% -125,19% -702,66% 17,72% 9,57%
Rörelsekapital/omsättning 9,80% 7,65% -0,13% 9,09% 4,36% -6,51% -107,73% 170,74% 94,30% 134,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,59% 34,05% 27,28% 35,60% 36,53% 29,25% 13,62% -19,27% 24,66% 10,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,41% 120,96% 98,90% 82,62% 116,39% 62,67% 37,75% 218,01% 143,21% 190,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!