Visa allt om GROUPBECONFI DENT EUROPE AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 13 239 13 446 17 020 10 722 5 397 6 536 6 577 5 766 4 790 395
Övrig omsättning 191 119 510 63 56 44 156 175 112 0
Rörelseresultat (EBIT) 1 923 1 376 3 182 440 -1 246 -1 163 261 -40 279 196
Resultat efter finansnetto 1 860 1 307 2 911 330 -1 364 -1 631 330 -111 246 196
Årets resultat 1 010 964 1 697 330 -1 360 -1 490 217 -11 104 67
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 687 632 601 161 211 424 826 693 672 588
Omsättningstillgångar 8 133 8 738 6 846 3 816 3 080 2 639 2 388 1 845 1 658 583
Tillgångar 8 820 9 369 7 447 3 977 3 291 3 064 3 214 2 538 2 330 1 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 579 3 569 2 604 907 577 938 428 211 221 117
Obeskattade reserver 1 293 731 731 0 0 4 148 98 199 105
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 63 250 188 994 1 338 1 000 0
Kortfristiga skulder 2 949 5 070 4 111 3 007 2 464 1 934 1 645 892 909 948
Skulder och eget kapital 8 820 9 369 7 447 3 977 3 291 3 064 3 214 2 538 2 330 1 171
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 387 368 387 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - 420 470 579 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 0 - 223 234 278 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 430 13 565 17 530 10 785 5 453 6 580 6 733 5 941 4 902 395
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 2 2 2 3 2 4 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 620 13 446 8 510 5 361 2 699 2 179 3 289 1 442 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 409 217 139 171 366 356 554 322 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 077 1 497 3 216 458 -1 128 -1 015 400 95 414 226
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,54% -21,00% 58,74% 98,67% -17,43% -0,62% 14,07% 20,38% 1 112,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,14% 14,74% 42,73% 10,59% -34,64% -37,73% 12,63% -1,58% 11,97% 16,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,75% 10,27% 18,70% 3,93% -21,12% -17,69% 6,17% -0,69% 5,82% 49,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,45% 37,86% 40,93% 51,16% 78,78% 76,71% 76,48% 82,34% 77,85% 97,22%
Rörelsekapital/omsättning 39,16% 27,28% 16,07% 7,55% 11,41% 10,79% 11,30% 16,53% 15,64% -92,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,35% 44,18% 42,62% 22,81% 17,53% 30,72% 16,91% 11,33% 15,78% 16,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,55% 49,47% 92,19% 17,49% 19,12% 46,38% 84,50% 127,47% 136,08% 47,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!