Visa allt om AB Norrbil

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 440 402 453 737 480 108 498 917 573 427 522 910 442 183 373 070 326 198 346 180
Övrig omsättning 160 368 52 554 583 336 316 211 399 1 097
Rörelseresultat (EBIT) 8 297 7 565 8 945 11 753 11 191 16 444 13 504 8 547 6 418 6 300
Resultat efter finansnetto 7 895 7 190 8 711 11 566 11 003 16 261 13 300 8 091 5 922 5 499
Årets resultat 35 278 1 291 3 353 3 085 2 424 2 786 457 2 330 2 902
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 431 2 715 2 575 3 057 3 357 4 012 3 110 2 108 1 371 1 886
Omsättningstillgångar 86 115 88 901 90 371 82 597 66 945 62 274 52 453 41 928 44 499 45 340
Tillgångar 88 546 91 616 92 946 85 654 70 302 66 286 55 563 44 037 45 870 47 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 021 18 986 18 708 17 417 14 065 10 980 8 556 5 770 5 314 2 984
Obeskattade reserver 2 590 4 191 4 387 5 373 6 158 6 158 5 058 3 370 2 913 1 524
Avsättningar (tkr) 2 707 2 688 2 789 2 869 3 040 2 793 2 838 2 806 2 566 2 502
Långfristiga skulder 26 860 27 889 25 551 20 849 22 249 18 949 17 709 14 366 17 503 19 667
Kortfristiga skulder 37 368 37 862 41 511 39 146 24 790 27 406 21 402 17 724 17 574 20 549
Skulder och eget kapital 88 546 91 616 92 946 85 654 70 302 66 286 55 563 44 037 45 870 47 226
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 658 1 621 1 544 1 572 1 557 1 550 1 258 1 268 1 274 1 993
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 150 - - - -
Löner till övriga anställda 22 470 21 562 21 641 21 394 20 792 19 362 17 221 15 359 14 919 14 574
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 132 11 092 10 558 10 470 10 068 9 013 7 732 6 053 5 798 6 547
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 440 562 454 105 480 160 499 471 574 010 523 246 442 499 373 281 326 597 347 277
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 59 58 58 55 53 53 50 46 45 45
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 464 7 823 8 278 9 071 10 819 9 866 8 844 8 110 7 249 7 693
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 598 591 582 608 612 565 524 493 489 514
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 839 7 565 8 945 11 753 11 191 17 066 13 774 8 962 6 934 6 873
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,94% -5,49% -3,77% -12,99% 9,66% 18,26% 18,53% 14,37% -5,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,37% 8,27% 9,63% 13,72% 15,92% 24,81% 24,32% 19,47% 14,13% 13,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,88% 1,67% 1,86% 2,36% 1,95% 3,15% 3,06% 2,30% 1,99% 1,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,01% 7,76% 8,01% 8,38% 8,01% 9,16% 9,76% 9,07% 8,71% 8,42%
Rörelsekapital/omsättning 11,07% 11,25% 10,18% 8,71% 7,35% 6,67% 7,02% 6,49% 8,25% 7,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,76% 24,29% 23,81% 25,23% 26,84% 23,81% 22,50% 19,07% 16,54% 8,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,06% 130,06% 93,97% 121,18% 125,20% 104,46% 132,02% 129,15% 129,52% 141,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!