Visa allt om Öhlunds Skogsmaskin AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 7 869 7 639 7 094 7 503 7 214 8 070 7 351 6 148 5 916 5 610
Övrig omsättning 393 149 247 113 154 109 116 144 1 050 133
Rörelseresultat (EBIT) 1 198 1 644 704 954 886 1 116 1 029 697 2 293 930
Resultat efter finansnetto 1 140 1 547 651 915 843 1 065 958 599 2 231 829
Årets resultat 1 035 1 317 445 933 941 1 095 786 561 621 342
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 496 5 512 6 748 5 487 4 555 5 114 6 167 6 139 6 075 3 871
Omsättningstillgångar 4 653 4 999 5 359 4 853 4 307 4 744 4 286 3 598 3 500 3 298
Tillgångar 9 150 10 511 12 107 10 340 8 862 9 858 10 454 9 737 9 575 7 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 304 2 770 2 702 3 007 2 700 2 558 1 864 1 452 1 141 720
Obeskattade reserver 2 688 2 853 2 984 2 909 3 194 3 561 3 906 3 960 4 089 2 662
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 731 2 646 3 636 2 457 1 371 1 842 2 641 2 679 2 328 1 931
Kortfristiga skulder 2 426 2 243 2 785 1 967 1 598 1 897 2 044 1 646 2 017 1 857
Skulder och eget kapital 9 150 10 511 12 107 10 340 8 862 9 858 10 454 9 737 9 575 7 170
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 788 1 573 1 448 1 398
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - - - 781 649 605 646
Utdelning till aktieägare 700 1 500 1 250 0 625 800 400 375 250 200
Omsättning 8 262 7 788 7 341 7 616 7 368 8 179 7 467 6 292 6 966 5 743
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 574 1 528 1 419 1 501 1 443 1 614 1 470 1 537 1 479 1 403
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 605 597 578 565 580 513 524 565 519 517
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 355 2 880 1 529 1 703 2 015 2 272 1 635 1 684 2 858 1 668
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,01% 7,68% -5,45% 4,01% -10,61% 9,78% 19,57% 3,92% 5,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,09% 15,64% 5,81% 9,23% 10,00% 11,32% 9,84% 7,21% 24,13% 13,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,22% 21,52% 9,92% 12,71% 12,28% 13,83% 14,00% 11,42% 39,05% 17,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,45% 98,01% 97,41% 92,72% 94,97% 84,70% 93,13% 95,25% 95,89% 97,74%
Rörelsekapital/omsättning 28,30% 36,08% 36,28% 38,46% 37,55% 35,28% 30,50% 31,75% 25,07% 25,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,09% 47,52% 41,54% 51,03% 58,58% 54,12% 46,97% 46,63% 45,23% 37,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,80% 218,32% 187,04% 245,45% 268,34% 248,50% 209,05% 214,76% 173,53% 177,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!