Visa allt om PFC Technology AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2018 är 16 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 6 999 22 171 13 309 12 656 13 178 8 306 8 238 7 372 2 082 755
Övrig omsättning 13 748 13 607 39 576 12 780 9 365 3 813 778 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -76 721 -51 052 -21 531 -47 467 -14 894 -13 039 -2 952 -1 304 -1 421 -1 465
Resultat efter finansnetto -76 881 -52 225 -21 532 -47 482 -14 908 -13 040 -2 940 -1 297 -1 427 -1 476
Årets resultat 52 005 -52 225 -21 532 -47 482 -14 908 -13 040 -2 940 -1 297 -1 427 -1 476
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 014 33 831 30 496 24 382 17 060 6 553 1 991 1 040 933 630
Omsättningstillgångar 187 747 50 186 40 234 51 452 34 486 50 797 16 448 12 032 317 1 453
Tillgångar 223 762 84 017 70 730 75 834 51 546 57 351 18 439 13 072 1 250 2 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 167 559 45 554 31 988 38 428 33 832 48 740 5 677 8 617 351 1 778
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 56 203 38 464 38 742 37 406 17 714 8 611 12 762 4 455 899 305
Skulder och eget kapital 223 762 84 017 70 730 75 834 51 546 57 351 18 439 13 072 1 250 2 083
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 946 825 630 391
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 1 040 264 195 106
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 747 35 778 52 885 25 436 22 543 12 119 9 016 7 372 2 082 755
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 40 36 36 30 18 15 9 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 175 616 370 422 732 554 915 2 457 1 041 378
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 036 959 875 891 1 029 670 450 372 414 280
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -64 591 -41 357 -13 613 -41 577 -11 803 -12 180 -2 382 -871 -1 096 -1 266
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -68,43% 66,59% 5,16% -3,96% 58,66% 0,83% 11,75% 254,08% 175,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -34,29% -60,76% -30,44% -62,59% -28,89% -22,74% -15,94% -9,86% -113,44% -70,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 096,17% -230,26% -161,78% -375,04% -113,02% -156,98% -35,69% -17,49% -68,11% -193,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 879,47% 52,87% 11,21% 110,98% 127,27% 507,90% 44,74% 102,78% -27,95% 152,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,88% 54,22% 45,23% 50,67% 65,63% 84,99% 30,79% 65,92% 28,08% 85,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 334,05% 130,48% 103,85% 137,55% 194,68% 589,91% 128,88% 270,08% 35,26% 476,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!